Kuntatyö2030 kokoaa kehittämistä kunta-alalla

Kuntatyö2030 toimialaohjelma kokoaa yhteen kunta-alan työelämän kehittämisen hankkeita ja toimintoja.  Kokonaisuudessa jatketaan valtakunnallista työelämän kehittämistä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kesken. Tavoitteena on edistää kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi.

Ohjelma on jatkoa kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmalle Kunteko 2020,  jota toteutettiin vuosina 2015-2020 KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyönä. 

Katso oheinen video, niin ymmärrät, miksi työelämän kehittäminen kunta-alalla kannattaa.

 

Kuntatyö2030 - työelämän kehittämistä yhteistyössä kunta-alalla

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista kunta-alalla. 

Keväällä 2020 osapuolet solmivat sopimuksen työelämän kehittämisestä. Tavoitteeksi asetettiin pitkäjänteinen toiminta, joka mahdollistaa kuntaorganisaatioiden ja niiden henkilöstön tarpeista lähtevän kehittämisen kunta-alan toimialoilla, palveluissa, yhteistyörakenteissa ja tarvittaessa myös ammattiryhmäkohtaisissa hankkeissa.

Tekryn tavoitteena on

 1. Saada aikaan työelämän kehittämisen hankkeita
 2. Käydä vuoropuhelua työn tulevaisuuteen ja työn murrokseen liittyen
 3. Laatia suosituksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun liittyen
 4. Vaikuttaa työelämän kehittämisen jatkuvuuteen ja vahvistaa sitä pitkäjänteisesti.   

Tutustu Tekryn jäseniin ja lue mitä he ajattelevat ja odottavat työelämän kehittämisestä kunta-alalla. Tutustu Tekryn jäseniin tästä linkistä.

Kuntatyö2030 toimialaohjelma

Kuntatyö2030 ohjelma on käynnistynyt vuoden 2021 alusta. Ohjelman tavoitteena on

 1. Vauhdittaa digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntämistä kuntatyöpaikoilla
 2. Parantaa kuormituksen hallintaa ja vahvistaa työn voimavaroja kuntatyöpaikoilla
 3. Tukea kuntatyöpaikkojen onnistumista niiden omassa kehittämistyössä
 4. Vahvistaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria
 5. Edistää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja toisilta oppimista
 6. Tehdä näkyväksi digiajan kiinnostavat ratkaisut, innovaatiot ja kehittämisteot kuntakentällä
 7. Seurata kunta-alan työn murrosta eri toimialoilla ja ammateissa ja käydä siihen liittyvää vuoropuhelua
 8. Parantaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua

 

Käynnissä olevat hankkeet ja toiminnot

Viestinnällä vaikuttavuutta

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämän kehittämiseen liittyvää viestintää kuntatyöpaikoille, ja sitä kautta parantaa työpaikkojen ja niiden johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön tavoittamista, ohjelmakokonaisuuden vaikuttavuutta, skaalautuvuutta ja jatkuvuutta, sekä edistää toisilta oppimista. Toimenpiteivä ovat ohjelman viestinnän vahvistaminen, Fast Expert Teams -toimintamallin kokeilu, muotoilu ja konseptointi kunta- ja hyvinvointialalle sekä Workathlonien järjestäminen kunta-alalla syksyllä 2022.

Lue lisää hankkeesta linkin kautta

Kuntatyö 2030

Kuntatyö2030 on KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke. Se alkoi 1.5.2021 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Hanke rahoitetaan Työterveyslaitoksen hallinnoimasta TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta.

Hanke liittyy Kuntatyö2030 toimialaohjelmaan, joka on tarkoitettu kunta-alan työelämän kehittämisen pääohjelmaksi alkaen vuodesta 2021. Saatu rahoitus käytetään toimialaohjelman käynnistämiseksi. 

TYÖ2030 -ohjelmasta saadulla rahoituksella 1.5.2021-31.12.2022 toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 1. Kuntatyö2030-ohjelmakokonaisuuden käynnistäminen ja rakentaminen
 2. Konkreettisen tuen tarjoaminen kuntatyöpaikkojen kehittämistyön edistämiseen sparrauksen keinoin. Sparrauksella tarkoitetaan ohjausta ja konsultointia organisaation kehittämistarpeeseen. Sparraukseen kilpailutetaan palveluntuottajat puitejärjestelynä.
 3. Kuntatyö2030:n viestinnän rakentaminen niin, että sen avulla tavoitetaan kuntatyöpaikat ja on mahdollista saavuttaa ohjelman tavoitteet

Lue lisää Kuntatyö2030 -hankkeesta

 

 

Tekojen tori

Tekojen torilla tuodaan kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kunta-alalla tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tavoitteena on, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Tekojen tori toimii loistavana ideapankkina, jota kuka tahansa voi hyödyntää oman kehittämistyön inspiraationa.

Tekojen tori kehitettiin osana Kunteko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa, joka sai osan rahoituksesta Euroopan sosiaalirahastosta.

Siirry Tekojen torille

 

"Tekojen torin logo."

 

Työelämän kehittämisen lähtökohtana on yhteistoiminnallisuus 

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja hyvää yhteistyötä kuntatyöpaikoilla. Työelämän kehittämisen lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti siten, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. 

"Piirroskuva ihmisistä, jotka saavat kehittämisideoita."

 

Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 oli KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke.

Ohjelmalla edistettiin kuntatyön tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelman tavoitteet olivat:


1. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
2. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
3. Innostaa kehittämään ja uudistumaan sekä parantaa kehittämisosaamista kuntakentällä
4. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
5. Syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärillä
6. Tuottaa kunta-alalle läpimurtoinnovaatioita työelämään

Kunteko-ohjelman kehittämistyötä tukevissa palveluissa oli mukana yli 240 kunta-alan organisaatiota ja noin 5000 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Ohjelman päärahoittaja oli Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon toinen vaihe toteutetaan 1.1.2018-31.12.2020. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 3 miljoonaa euroa. Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2015–2017.

 

Lisätietoja

Kunteko-ohjelman loppujulkaisu

Ohjelman loppuarviointi

Kunteko raportti 2015-2017