Kuntatyö2030 kokoaa kehittämistä kunta-alalla

Kuntatyö2030 toimialaohjelma kokoaa yhteen kunta-alan työelämän kehittämisen hankkeita ja toimintoja.  Kokonaisuudessa jatketaan valtakunnallista työelämän kehittämistä KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kesken. Tavoitteena on edistää kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi.

Kuntatyö2030 toimialaohjelma on jatkoa kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmalle Kunteko 2020. Ohjelmaa toteutettiin vuosina 2015-2020 KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyönä. 

Katso oheinen video, niin ymmärrät, miksi työelämän kehittäminen kunta-alalla kannattaa.

 

Kuntatyö2030 - työelämän kehittämistä yhteistyössä kunta-alalla

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista kunta-alalla. 

Keväällä 2020 osapuolet solmivat sopimuksen työelämän kehittämisestä. Tavoitteeksi asetettiin pitkäjänteinen toiminta, joka mahdollistaa kuntaorganisaatioiden ja niiden henkilöstön tarpeista lähtevän kehittämisen kunta-alan toimialoilla, palveluissa, yhteistyörakenteissa ja tarvittaessa myös ammattiryhmäkohtaisissa hankkeissa.

Tekryn tavoitteena on

 1. Saada aikaan työelämän kehittämisen hankkeita
 2. Käydä vuoropuhelua työn tulevaisuuteen ja työn murrokseen liittyen
 3. Laatia suosituksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun liittyen
 4. Vaikuttaa työelämän kehittämisen jatkuvuuteen ja vahvistaa sitä pitkäjänteisesti.   

Tutustu Tekryn jäseniin ja lue mitä he ajattelevat ja odottavat työelämän kehittämisestä kunta-alalla. Tutustu Tekryn jäseniin tästä linkistä.

Kuntatyö2030 toimialaohjelma

Kuntatyö2030 on kunta-alan työmarkkinaosapuolten koko kunta-alaa koskeva uusi toimialaohjelma, joka on tarkoitettu kunta-alan työelämän kehittämisen pääohjelmaksi alkaen vuodesta 2021. Ohjelman tavoitteena on

 1. Vauhdittaa digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntämistä kuntatyöpaikoilla
 2. Parantaa kuormituksen hallintaa ja vahvistaa työn voimavaroja kuntatyöpaikoilla
 3. Tukea kuntatyöpaikkoja onnistumista niiden omassa kehittämistyössä
 4. Vahvistaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria
 5. Edistää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja toisilta oppimista
 6. Tehdä näkyväksi digiajan kiinnostavat ratkaisut, innovaatiot ja kehittämisteot kuntakentällä
 7. Seurata kunta-alan työn murrosta eri toimialoilla ja ammateissa ja käydä siihen liittyvää vuoropuhelua
 8. Parantaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua

 

Käynnissä olevat hankkeet ja toiminnot

Kekseliäät kehittäjät – Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana

Keskeliäät kehittäjät on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen  hanke. Se alkoi 1.11.2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Hanke rahoitetaan Työterveyslaitoksen hallinnoimasta TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa.  Hanke toimii pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle. Tavoitteena on käydä kuntaorganisaatioiden kanssa vuoropuhelua siitä, mitä kehittämistyö ja työelämän kehittäminen nykyisin ja tulevaisuudessa on ja miten korona-aika on vaikuttanut organisaatioiden toimintaan. Vuoropuhelu toteutetaan haastatteluin ja kyselyin. Lisäksi hankkeessa levitetään kunta-alan kehittämisen käytäntöjä viestinnän ja Tekojen torille kerättävien kehittämistekojen avulla. Hankkeen aikana tuotetaan webinaareja ja järjestetään muutama työpajakokonaisuus kunta-alaa kiinnostavista teemoista syksyllä 2021.

Lue lisää kehittämistyöpajoista ja Kekseliäät kehittäjät -hankkeesta

Kuntatyö 2030

Kuntatyö2030 on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke. Se alkoi 1.5.2021 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Hanke rahoitetaan Työterveyslaitoksen hallinnoimasta TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta.

Hanke liittyy Kuntatyö2030 toimialaohjelmaan, joka on tarkoitettu kunta-alan työelämän kehittämisen pääohjelmaksi alkaen vuodesta 2021. Saatu rahoitus käytetään toimialaohjelman käynnistämiseksi. Ohjelmaa toteuttavat yhteistyössä KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry

TYÖ2030 -ohjelmasta saadulla rahoituksella 1.5.2021-31.12.2022 toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 1. Kuntatyö2030-ohjelmakokonaisuuden käynnistäminen ja rakentaminen
 2. Konkreettisen tuen tarjoaminen kuntatyöpaikkojen kehittämistyön edistämiseen sparrauksen keinoin. Sparrauksella tarkoitetaan ohjausta ja konsultointia organisaation kehittämistarpeeseen. Sparraukseen kilpailutetaan palveluntuottajat puitejärjestelynä.
 3. Kuntatyö2030:n viestinnän rakentaminen niin, että sen avulla tavoitetaan kuntatyöpaikat ja on mahdollista saavuttaa ohjelman tavoitteet

Lue lisää Kuntatyö2030 -hankkeesta

 

 

Tekojen tori

Tekojen torilla tuodaan kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kunta-alalla tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tavoitteena on, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Tekojen tori toimii loistavana ideapankkina, jota kuka tahansa voi hyödyntää oman kehittämistyön inspiraationa.

Tekojen tori kehitettiin osana Kunteko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa, joka sai osan rahoituksesta Euroopan sosiaalirahastosta.

Siirry Tekojen torille

 

"Tekojen torin logo."

 

Työelämän kehittämisen lähtökohtana on yhteistoiminnallisuus 

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja hyvää yhteistyötä kuntatyöpaikoilla. Työelämän kehittämisen lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti siten, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. 

"Piirroskuva ihmisistä, jotka saavat kehittämisideoita."

 

Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 oli KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke.

Ohjelmalla edistettiin kuntatyön tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelman tavoitteet olivat:


1. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
2. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
3. Innostaa kehittämään ja uudistumaan sekä parantaa kehittämisosaamista kuntakentällä
4. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
5. Syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärillä
6. Tuottaa kunta-alalle läpimurtoinnovaatioita työelämään

Kunteko-ohjelman kehittämistyötä tukevissa palveluissa oli mukana yli 240 kunta-alan organisaatiota ja noin 5000 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Ohjelman päärahoittaja oli Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon toinen vaihe toteutetaan 1.1.2018-31.12.2020. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 3 miljoonaa euroa. Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2015–2017.

 

Lisätietoja

Kunteko-ohjelman loppujulkaisu

Ohjelman loppuarviointi

Kunteko raportti 2015-2017