22.10.2019
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, Rovaniemi

Varhaiskasvatuksen ohjauksellinen tuki

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat kokivat työaikansa menevän tukea tarvitsevien lasten tuen suunnittelun ja toteuttamisen sijaan varhaiskasvatuksen perustyön vahvistamiseen ja henkilöstön ohjaamiseen arjen kasvatustyössä. Aloimme miettiä miten työn painopistettä voitaisiin muuttaa ilman, että varhaiskasvatuksen yleinen tuki ja laatu vaarantuu. Lähdimme kokeilemaan ohjausta kahdella varhaiskasvatuksen opettajalla. Ohjauksellinen tuki on tarkoitettu kasvatustiimin pedagogisen työskentelyn ohjaamiseksi, tukemiseksi ja vahvistamiseksi. Tärkeäksi nähtiin henkilöstön sitoutuminen ohjaukseen. Tämän vuoksi linjattiin, että pedagoginen suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja seuranta tapahtuu yhdessä tiimin työntekijöiden kanssa. Pedagogisen tuen tarkoitus on auttaa kasvatustiimiä toimimaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimisedellytyksiä vahvistavasti vasun mukaisesti. Tavoitteeksi asetimme, että ohjauksella tuetaan ja vahvistetaan kasvatustiimin oppimista ja pedagogista kehittymistä sekä varhaispedagogiikan suunnittelua.

Ratkaisu
Varhaiserityiskasvatuksessa syntyneestä ideasta keskusteltiin vakan esimiesten ja johdon kanssa. Asia nähtiin tärkeäksi myös uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamisen näkökulmasta. Tehtävään palkattiin määräaikaisena kaksi kokenutta kokeilusta kiinnostunutta vakan opettajaa. Jotta toiminta olisi läpinäkyvää ja tavoitteellista, laadittiin ohjaukselle sopimuslomake, jonka ohjaaja ja ohjauksen saama tiimi laatii yhdessä ja allekirjoittaa. Tiimi kartoittaa keskuudessaan jo tiimissä käytössä olevia hyviä ja toimivia käytäntöjä sekä pulmalliseksi kokemansa asiat. Yksikön johtajan mukana olo nähtiin tärkeäksi, jotta hän voi tarvittaessa jatkaa pedagogista ohjausta ja yksikön vaka toiminnan edelleen kehittämistä. Kokeilu mahdollistui taloudellisesti jättämällä erityisavustajan sijaisuuksia täyttämättä. Katsoimme, että varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muuttaminen varhaiskasvatussuunnitelmien mukaiseksi hyödyntää myös tukea tarvitsevia lapsia kuten myös veo työn kohdentuminen tukeen.
Tulokset
Pedagoginen keskustelu vaka-yksiköissä on aktivoitunut ohjauksen saaneissa tiimeissä ja yksiköissä. Myös yksikön johtajien osallisuus prosessissa on antanut heille työkaluja pedagogiseen johtamiseen. Ohjaus on tukenut pedagogisten keinojen käyttöön ottoa lapsiryhmien tarpeiden mukaan. Alun usean viikon tiiviistä ohjauksesta on siirrytty prosessimaisempaan ohjaukseen. Pääsääntöisesti ohjausta toteutetaan nyt pitkäkestoisesti mutta lyhyiden ohjaussessioiden välillä on tiimeillä aikaa kokeilla uusia yhdessä sovittuja lapsiryhmän tarpeesta lähteviä toimintatapoja. Ohjaukset ovat tuoneet mukanaan mm. sisäistä koulutusta, vertaismentorointia ohjauksessa olleille opettajille ja tarpeeseen perustuvia leikkiryhmiä. Yhteistyö yksikön johtajan, konsultoivan veo, ohjaavan opettajan ja tiimin henkilöstön välillä on tavoitteellistunut ja selkiytynyt. Ohjauksella on ollut merkittävä vaikutus varhaiskasvatuksen arjen pedagogisiin, lapsiryhmistä nouseviin tarpeisiin ja niihin vastaamiseen. Olemme vakinaistaneet toiminnan ja meillä on nykyään 4 ohjaavan opettajan vakanssia.
Liitteet
Ohjauksellinen tuki (1).pptx

Yhteyshenkilöt

Tarja Kuoksa
tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki

Sirpa Ulkuniemi
sirpa.ulkuniemi@rovaniemi.fi
Varhaiserityiskasvatuksen palveluesimies
Rovaniemen kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut, varhaiserityiskasvatus