29.9.2021
Hollolan kunta, hyvinvoinnin palvelualue, varhaiskasvatuksen lähiesimiehet, Hollola

Yksinäisyydestä yhdessä tekemiseen - Työpariesimiestyö varhaiskasvatuksessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Vuonna 2017 aloitimme kehittämään työpariesimiestyötä varhaiskasvatuksessa Hollolassa. Siitä lähtien olemme pienin muutoksin kehitelleet alkuperäistä mallia vastaamaan vielä paremmin lähiesimiestyön tarpeita.

Kaikki lähti siitä, kun esimiehiä vähennettiin ja yksiköitä yhdistettiin. Esimiestyö on hyvin yksinäistä, vastuullista ja innostavaa. Perinteisessä päiväkodin johtaja ja varajohtajamallissa on heikkoutena, kun nimetty varajohtaja on päiväkodin johtajan henkilöstöön kuuluva henkilö.

Työpariesimiestyössä tätä haastetta ei ole kun molemmilla on esimiehinä sama mandaatti. Syksystä 2021 alkaen meillä on ollut työpariesimiehet, joilla on eri määrä yksiköitä. Jokaisella lähiesimiehellä on henkilöstö-, asiakkuus- ja talousvastuu nimetyissä yksiköissään. Toimimme toistemme lähiesimiesparina, sijaistajana ja erityisesti yhdessä tekijänä.
Ratkaisu
Lähdimme aluksi kolmen esimiehen jaetun vastuun mallista eli kolmella esimiehellä oli yhdellä henkilöstö-, toisella asiakkuudet- ja kolmannella talousvastuu useassa yksikössä. Vastuu oli hajautettua, mutta yhteistyö oli antoisaa.

Tähän toimintatapaan me esimiehet ja henkilöstö väsyimme reilussa vuodessa. Sen jälkeen muutimme mallin työpariesimiestyöksi ja jaoimme edelleen erikseen toiselle henkilöstö- ja talousvastuun ja toiselle asiakkuudet muutamissa yksikössä.

Kaudella 2020-21 kaksi esimiehistä, joista toinen aloitti uutena kunnassamme, aloitti pilotoimaan mallia niin, että molemmilla on ns. vastuuyksiköt ja he tekivät työpariesimiestyötä suunnittelun, organisoinnin ja kehittämisen näkökulmasta.

Nyt syksystä 2021 alkaen toimimme työpariesimiestyössä tämän mallin mukaisesti. Päivittäisorganisoinnin, laajemmat suunnittelutyöt, kuten vuosiloma- ja päivystysajat organisoimme yhdessä kokonaisuutena ja samoin yleisesti kehittämiseen liittyvät asiat.

Tässä mallissa ei esimiehen tarvitse yksin miettiä ja uurastaa, vaan yhdessä isommatkin projektit ja tehtävät sujuvat tehokkaammin. Kun toinen on poissa työpaikalta, henkilöstö tietää, kuka vastaa toiminnasta ja vastuunjako on selkeää.

Henkilöstö on ollut työpariesimiestyön kehittämisessä aktiivinen antamalla palautetta mallista, miltä se heistä vaikuttaa, mikä toimii ja mikä ei, heidän ja asiakkaankin näkökulmasta. Kehittämistyössä nykyinen varhaiskasvatuspäällikkö on vahvasti tukenut työtapamme kehittämistä. Se on kaiken työn muutoksen perusta, että lähijohto on kehittämisen takana ja kannustaa.
Tulokset
Esimies ei ole enää yksinäinen ja hänen vertaisensa kollega on työparina. Alueen henkilöstö luottaa, kun toinen esimiehistä on töissä, niin asiat etenee, eikä tarvitse odotella omaa esimiestä töihin esim. vuosilomalta.

Esimiestyön kuormittavuus on laskenut kun työn haastavia hetkiä voi lähes viipymättä jakaa ja saada asioihin itsekin laajempaa näkemystä. Tällä nopealla vertaisjakamisella on erityistä merkittävyyttä työn psyykkisen kuormittavuuden ehkäisyssä.

Esimiesten työtavat ovat muuttuneet läpinäkyviksi, koska kaikkien varhaiskasvatuksen esimiesten kesken puhutaan ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista. Työpariesimiestyö -toimintatapana on tuonut lähemmäksi toisiakin varhaiskasvatuksen lähiesimiehiä.

Työpariesimiestyön kautta on helpompaa tehdä yhteistyötä muidenkin esimiesten kanssa, kuten rehtoreitten kanssa kouluissa, missä meillä toimii esiopetuksen henkilöstöä osana alkuluokkatoimintaa.

Kehittämistyö jatkuu edelleen ja haluamme vielä parantaa tätä mallia. Emme halua palata entiseen, yksinäiseen lähiesimiestyöhön varhaiskasvatuksessa.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Lehti
kaisa.lehti@hollola.fi
varhaiskasvatuksen lähiesimies
Hollolan kunta, hyvinvoinnin palvelualue, varhaiskasvatus

Sanja Pokki
sanja.pokki@hollola.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Hollolan kunta, hyvinvoinnin palvelualue, varhaiskasvatus