24.9.2021
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, kotihoito, Mikkeli

Työntekijät oman työn kehittäjinä kotihoidossa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kotihoidon työ on kärsinyt vetovoimapulasta. Työntekijät ovat kertoneet, että kokevat, ettei heillä ole riittävästi vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhönsä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) hallinnoimassa Vetovoimainen kotihoito- ESR -hankkeessa haluttiin lähteä osallistamaan työntekijöitä, oman työnsä asiantuntijoita, kehittämään työprosesseja.

Tavoitteena oli saada käytäntöön työntekijöiden ajatuksia siitä, miten heidän kokemaansa työn hallinnan tunnetta voidaan lisätä, edeten samalla kohti kotihoidon yhteisiä laatu- ja vaikuttavuustavoitteita.
Ratkaisu
Kotihoidon työntekijöille ja esimiehille järjestettiin Vetovoimainen kotihoito -hankkeen puolesta NHG (Nordic Healthcare Group) fasilitoimana kuuden työpajan sarja. Mukana pajoissa oli henkilöstöä ja esimiehiä Essoten kotihoidon eri toimipisteistä ja lisäksi hankkeen henkilöstöä.

Työpajojen aiheet liittyvät kotihoidon roolien ja vastuiden selkeyttämiseen, valmentavaan esimiestyöhön sekä osallistavaan tiedolla johtamiseen.

Työpaja 1: JUURISYYT:
Työpajan osallistujat pohtivat yhdessä kotihoidon rooleihin ja vastuisiin liittyviä haasteita, joita tunnistettiin mm. kotihoidon tiimien täyttämässä ennakkotehtävässä.

Työpaja 2: IDEOINTI
Yhteiskehittämistä jatkettiin henkilöstön kanssa toisessa työpajassa, jonka teemana oli ratkaisujen ideointi edellisessä työpajassa tunnistettuihin haasteisiin.

Työpaja 3: RATKAISUT
Työpajassa käytiin ensin läpi kotihoidon yhteiset käytännöt ja linjaukset teemoihin ja ideoihin liittyen.

Aiempien työpajojen ideoita kuvattiin konkreettisemmalle tasolle ratkaisuiksi kuhunkin teemaan liittyvien canvas-pohjien avulla, kotihoidon yhteiset pelisäännöt huomioiden.

Työpajojen tuloksina saatiin työkirjaan kolme kehitettävää keskeistä teemaa ratkaisuehdotuksineen:
1. Kotihoidon työnkuva – Kaikki osaaminen käyttöön! & Mentorointimalli
2. Aikaa asiakkaalle – Välitön työaika täyttyy asiakkaan luona
3. Selkeät vastuut – Asiakkaasta pitävät huolta sekä omatyöntekijä että hoitorinki

Työpajasarja jatkui esimiestyöhön liittyvillä teemoilla.

Työpaja 4: Esimiestyön kehittäminen
Työpajassa pohdittiin yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa miten esimiehet voisivat edistää aiemmissa työpajoissa käsiteltyjä kolmea teemaa valmentavan johtamisen keinoin. Esimiehet saivat työpajojen perusteella itselleen kehittymissuunnitelman sekä muistitaulun työnsä tueksi.

Työpajat 5 & 6 Osallistava tiedolla johtaminen
Osallistavan tiedolla johtamisen työpajoissa keskityttiin kotihoidon tavoitteiden, tavoitetasojen ja mittareiden läpikäyntiin vuorovaikutteisin menetelmin.
Viimeisessä osassa viimeisteltiin osallistavan tiedolla johtamisen prosessi ja luotiin esimiehille oman tiimin osallistavan tiedolla johtamisen vuosikellon raamit ja suunnitelmapohja.
Osallistava tiedolla johtaminen Essoten kotihoidossa tarkoittaa sitä, että työntekijät otetaan mukaan keskusteluun ja kuunnellaan työntekijöiden ehdotuksia siitä, miten tavoitteisiin voidaan päästä. Pohditaan, miten jokainen voi vaikuttaa omilla teoillaan.
Tulokset
Yhteiskehittämisen myötä syntyi Kotihoidon tiimien tehtäväkirja, joka on luotu yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa. Kirja kokoaa yhteen työpajoissa käsitellyt teemat ja tukee kotihoidon yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tuomista arkeen käytännönläheisten vinkkien avulla.

Tiimit keskustelevat teemoista tiimipalavereissa ja sopivat yhdessä, miten he lähtevät edistämään ja vahvistamaan kotihoidon yhteisiä käytäntöjä arjessa. Hanke on antanut vinkkejä ja tukea työkirjojen käyttöönottoon tiimeissä.

Lisäksi esimiehet saivat omat kehittymissuunnitelmat, joissa voi yhdessä työntekijöiden kanssa arvioida oman tiimin tilannetta ja priorisoitavat kehittämisteemat omalle alueelle. Kehittymissuunnitelmia käytetään myös esimiesten omissa kehityskeskusteluissa, jolloin kehittämisteemojen tilannetta tulee arvioitua myös systemaattisesti ja säännöllisesti.

Osallistava tiedolla johtamisen vuosikello jää kotihoitoon käyttöön ja sitä on myös mahdollista päivittää, kun esimerkiksi uusia mittareita tulee käyttöön.

Kotihoidon johto ja Vetovoimainen kotihoito -hanke ovat lähteneet myös tukemaan työntekijöiden ratkaisuehdotuksia. Esimerkiksi kotihoidon työvälineistöä uudistetaan (työnteon mahdollistaminen asiakkaan luona), mentorointimallia pilotoidaan ja roolien ja vastuiden selkeytystä huomioidaan jo perehdytyksen suunnittelussa.

Työkirjat lisäävät työntekijöiden osallisuutta omaa työtä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi tiimikohtaisten suunnitelmien täytäntöönpano selkeyttää rooleja ja vastuita kotihoidon työssä sekä lisää prosessien selkeytyessä työn hallinnan tunnetta ja sitä kautta oletetaan työhyvinvoinninkin lisääntyvän.

Sujuvat työprosessit, aktiivinen osallistava tiedolla johtaminen ja tyytyväinen henkilöstö vaikuttavat myös suoraan mahdollisuuteen tarjota laadukkaita palveluita asiakkaille.
Liitteet

TEHTAVAKIRJA_Essote_Vetovoimainen-kotihoito.pptx

Yhteyshenkilöt

Susanna Lempiäinen
susanna.lempiainen@essote.fi
Hankepäällikkö
Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä