21.8.2020
Petäjäveden kunta, Petäjävesi

Työn imua työtä tuunaamalla

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Petäjäveden kuntastrategian - Petäjäveden pelikirjan - keskeisiä teemoja ovat työssä kehittyminen, työhyvinvointi ja osaamiseen panostaminen. Nämä teemat haastavat meistä jokaista kehittämään omia työtapojamme ja toisaalta johtavia viranhaltijoita tekemään työtä koko organisaatiossa sen eteen, että jokaisella kunnan työntekijällä olisi mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet työssä kehittymiseen, työhyvinvointiin ja oman osaamisen parantamiseen.

Näistä tavoitteista sai alkunsa idea lähteä Työterveyslaitoksen kumppaniksi Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä -tutkimushankkeeseen.
Ratkaisu
Vuoden 2019 aikana pääsimme kunnan työntekijöinä tuunaamaan itse kukin työtämme Suomen parhaiden työhyvinvointitutkijoiden uusimmilla opeilla. Saimme jokainen harvinaisen kattavan henkilökohtaisen Firstbeat -analyysin. Olimme kuntaorganisaationa mukana tutkimushankkeessa ainutkertaisen laajasti.

Jokaiselle kunnan työntekijälle mahdollistettiin verkkovalmennukseen osallistuminen työaikana (n. 1 tunti/viikko). Verkkovalmennus oli koko henkilöstölle hyvin konkreettinen mahdollisuus edistää omaa työhyvinvointia. Valmennuksessa työntekijät opettelivat keinoja työnsä oma-aloitteiseen muokkaamiseen ja kehittämiseen, eli työn tuunaamiseen. Tavoitteena oli tutkimushankkeen nimen mukaisesti lisätä työn imua. Verkkovalmennus toimi hyvänä tukena työntekijöille oman työn muokkaamiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen ja valmennuksen kautta saatu henkilökohtainen palaute oli tässä tärkeässä roolissa.

Tutkimushanke on Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittama hanke. Osallistumalla hankkeeseen saimme ainutkertaisen mahdollisuuden tukea koko organisaation työhyvinvointia. Kunnan panostus hankkeeseen oli ennen kaikkea sen mahdollistaminen, että työntekijät pystyivät toteuttamaan hankkeeseen liittyvän verkkovalmennuksen, kyselyt sekä mittaukset työajalla. Käytännön järjestelyt vaativat merkittävää työpanosta myös esimiehiltämme. Toteutus ei olisi ollut mahdollista ilman heidän vahvaa sitoutumista hankkeeseen.
Tulokset
Kaikilla kunnan työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua hankkeeseen verkkovalmennuksineen ja Firstbeat-hyvinvointimittauksineen. Juuri tämä tekee hankkeesta erityisen, sillä on ainutlaatuista, että tutkimusjoukko muodostuu yhden yksittäisen kuntaorganisaation kaikista työntekijöistä. Osallistuminen oli kuitenkin ennen kaikkea loistava mahdollisuus työntekijöille kehittää työtään ja työhyvinvointiaan omasta työtehtävästä käsin sekä yhdessä oman tiimin ja muiden kunnan työntekijöiden kanssa. Näistä opeista on ollut apua myös tämän kevään erinäisissä haastavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Monet valmennuksen opeista ovat jääneet osaksi arkea tehden työstämme sujuvampaa ja työhyvinvointia tukevaa.

Tuunasimme työtämme hyvin monipuolisesti. Keinoja olivat esimerkiksi järjestelmällisyyden lisääminen, tehtävien entistä parempi priorisointi, työn jaksottaminen ja tauottaminen, uusien työtaitojen kehittäminen ja tiimin avun hyödyntäminen. Lisäksi opeteltiin muun muassa pyytämään rohkeammin palautetta työkavereilta ja esimieheltä sekä tietysti myös antamaan sitä.

Valmennukseen osallistuneista 70 prosenttia koki, että valmennuksesta oli jossain määrin tai paljon hyötyä omassa työssä.

Tutkimushankkeessa on parhaillaan meneillään tulosten analysointi- ja raportointivaihe. Hankkeen alustavien tulosten tiedotustilaisuus on tarkoitus järjestää henkilöstölle syyskuussa. Aivan alustavien tulosten mukaan verkkovalmennus näyttäisi kannustavan työn tuunaamiseen ja hyödyttävän työn imua. Fysiologisia tuloksia analysoidaan parhaillaan.

Jokainen tutkimushankkeeseen osallistunut työntekijä on lisäksi saanut jo käyttöönsä henkilökohtaiset Firstbeat -mittauksien palautteet (1-4 mittausta) ja pystynyt hyödyntämään niitä oman kuormituksen ja hyvinvoinnin mittareina.

Yhteyshenkilöt

Anni Hakala
anni.hakala@petajavesi.fi
hallintojohtaja
Petäjäveden kunta