17.3.2021
Kempeleen kunta, Kempele

Tilapäisen työn -toimintamalli

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
2018 suurin haaste sairauspoissaoloissa oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot. Kunnassa on luotu mielenterveyden sairauspoissaoloihin toimintamalli, jolla on saavutettu erinomaisia tuloksia. Kun mt-puolen sairauspoissaolot saatiin selkeään laskuun, päätettiin lähteä pureutumaan etenkin tules-poissaoloihin, joka on kunnassa tällä hetkellä suurin sairauspoissaoloja aiheuttava ryhmä. Usein tules-poissaolot toistuvat ja pitkittyvät.

Tavoitteeksi asetettiin, että löydetään sellainen malli tai toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin laskevasti ja työntekijöiden työpanos saadaan käyttöön. Kunnassa on jo aktiivinen uudelleen sijoittamistoiminta, joten tarve oli enemmänkin tilapäisen työkyvyn tukemiseen. Korvaavatyö on ollut käytössä jo vuodesta 2017, joten nähtiin aika ottaa seuraava askel korvaavasta työstä eteenpäin.
Ratkaisu
Koska emme löytäneet selkeää ja juuri meidän kuntaan sopivaa mallia, päätimme lähteä työstämään mallia itse. Kehittäminen lähti käyntiin keskustelulla ja ideoinnilla työterveyshuollon edustajien kanssa. Kehittämis- ja ideointityössä oli koko ajan mukana myös henkilöstönedustajien valitsema pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Esimiesten palautteen perusteella nähtiin haasteena se, että työntekijä saa sairauslomaa, vaikka työkykyä olisi jäljellä. Kun lääkäri kirjoitti sairauspoissaolotodistukseen merkinnän korvaavasta työstä, osa työntekijöistä koki kuitenkin sairauspoissaolotodistuksen olevan subjektiivinen oikeus olla poissa työstä. Esimiehet järjestivät korvaavaa työtä vaihtelevasti. Etenkin tilanteet, jotka vaativat kovasti järjestelyitä, ja kyseessä oli lyhyehkö sairauspoissaolo, työntekijä jäi usein sairauslomalle.

Ajatus siitä, että työ- tai toimintakyky on tilapäisesti alentunut, ei tee työntekijää useinkaan täysin työkyvyttömäksi. Harvoin työntekijän työkyky on täysi nolla tai vastaavasti aina työkyky ei ole myöskään täysi sata. Yleensä työkyky on jotain siltä väliltä. Työ voidaan mitoittaa työpisteillä hyvinkin vastaamaan työntekijän erilaista työ- tai toimintakykyä tilapäisesti. Alentunut työkyky ei läheskään aina vaadi sairauspoissaoloa.

Edellä mainituiden asioiden pohjalta lähti kehittymään Tilapäisen työn -toimintamalli. Uudessa toimintamallissa työterveyshuolto ei kirjoita enää automaattisesti sairauspoissaolosta todistusta, eikä ota todistuksessa kantaa korvaavaan työhön. Lääkäri arvioi minkä verran ja millaisin rajoittein työntekijä voisi selvitä työssä ilman sairauspoissaoloa, hän kirjoittaa sairauslomatodistuksen sijasta toimenpidesuosituslomakkeen työrajoitteilla. Hän käy myös vastaanotolla läpi Tilapäisen työn -toimintamallin työntekijälle. Näin ollen työntekijän ajatus jo muuttuu siitä, että työterveyshuolto ei kirjoita enää suoraan sairauspoissaoloa vaan suosituksen jatkaa työssä.

Työterveyshuolto oli kouluttamassa esimiestyöpajoissa henkilöstöhallinnon ja henkilöstönedustajien kanssa yhdessä kaikki kunnan esimiehet joulukuussa 2020. Jokainen esimies on miettinyt jo valmiiksi koulutusesimerkkien pohjalta, miten omassa työpisteessä tehtäviä voidaan muuttaa tai mitä tilapäistätyötä työntekijöille on tarjolla. Esimiehet ovat käyneet tammikuun 2021 aikana toimintamallin läpi henkilöstönsä kanssa. Heille on tarjottu mahdollisuus ottaa toimintamallin käsittelyyn tueksi mallin kehittämisessä mukana ollut pääluottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Esimiehet hyödynsivät hyvin tämän mahdollisuuden. Näin työntekijät saivat tukea myös siihen, että tämä malli on rakennettu heidän eduksi ja tueksi. Lähtökohta on se, että jokainen esimies on veloitettu järjestämään tilapäistä työtä työtekijälle. Työntekijälle ei tule mallin mukaisesti ansionmenetystä. Työntekijälle voidaan ottaa myös sijainen.

Tulokset
Malli on otettu aktiivisesti käyttöön osin jo tammikuun aikana. Työterveyshuollon palautteen perusteella näkyy jo alkuvuodesta se, että työntekijä ei mene enää työterveyteen hakemaan sairauspoissaoloa samanlaisissa tilanteissa kuin aiemmin. Myös esimiehiltä ja henkilöstöltä tullut palaute on ollut pääosin positiivista ja mallin käyttö nähdään työntekijälle etuna. Henkilöstöpäällikkö auttaa esimiehiä tarvittaessa hallinnonrajojen yli menevissä tilapäisissä sijoituksissa. Tilapäisen työn käyttö kirjataan aina henkilöstöhallinnon järjestelmään, jotta mallin käyttöä voidaan seurata. Seuranta-aikana mallin toimivuudelle pidetään noin kahta vuotta, tarkastelua toki tehdään neljännesvuosittain.
Liitteet
Tilapäisen työn malli .pdf

Yhteyshenkilöt

Minna Vinkki
minna.vinkki@kempele.fi
henkilöstöpäällikkö
Kempeleen kunta