4.6.2018
Järvenpään kaupunki, Järvenpää

Ikääntyneiden asumisispalveluiden profilointi ja monimuotoistaminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2018 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Erityisasuminen kehittämishankkeella ”Ikääntyneiden asumisispalveluiden profilointi ja monimuotoistaminen”.

Asumispalvelujen profiloinnin ja monimuotoisuuden kehittämisen tavoitteina olivat asiakaslähtöisyyden parantaminen, tarpeenmukaisten ja räätälöidympien palvelujen tuottaminen ja kehittäminen, henkilökunnan ammattitaidon, motivaation, työhyvinvoinnin ja luovuuden käytön vahvistaminen sekä palvelutoiminnan kilpailukykyisyyden ja vaikuttavuuden kehittäminen. Innovaatiossa palvelutarpeiden kautta räätälöitiin uudenlainen asumismuotojen profilointi asiakastarpeiden mukaisesti. Se monimuotoisti asumispalvelujen kokonaisuutta, mikä on uudenlaista ajattelua Suomessa ikäihmisten palveluissa.

Lisäksi henkilöstö on mitoitettu asiakastarpeiden mukaan, jolloin henkilöstöä on kohdennettu uudella tavalla. Innovaation palvelumuotoilu toteutettiin suunnitelmallisena prosessina vuosina 2016-2017 henkilöstön, esimiesten, johdon ja luottamushenkilöiden aktiivisella ja suunnitelmallisella yhteistyöllä.
Ratkaisu
Innovaatiossa palvelutarpeiden kautta räätälöitiin uudenlainen asumismuotojen profilointi asiakastarpeiden mukaisesti. Se koostuu määräaikaisista kotona asumista tukevista asumisen palveluista kuten lyhytaikainen hoiva ja hoito, määräaikainen kuntoutuksellinen asuminen, kotiin kuntouttava toiminta sekä kriisiasuminen. Pidempiaikaiset asumispalvelut ovat palveluasuminen, palveluasuminen ryhmäkodissa, tehostettu palveluasuminen, psykogeriatrinen asumispalvelu ja ryhmäkotiasuminen muistisairaille.

Jokaiselle palvelumuodolle laadittiin asiakkuuden kuvaus, palvelun tavoite, palvelun sisältö, henki-löstömitoitus, henkilöstön osaamistarpeet ja laadulliset määritteet. Uusien palvelujen kehittämisessä ja olemassa olevien suuntaamisessa asiakaslähtöisemmiksi käytettiin hyväksi kaupungin sisällä olevaa osaamista mm. geriatrian ja hoitotyön osalta. Lisäksi kehittämistyön aikana verkostoiduttiin muihin alan toimijoihin mm käymällä tutustumassa Suomen parhaisiin erikoistuneisiin ikääntyneiden asumispalveluihin ja parastamassa heiltä ideoita oman toiminnan kehittämiseksi.

Palvelumuotoilussa hyödynnettiin nykytilan arvioita sekä tulevaisuuden tavoitteita ikääntyneiden palveluissa. Innovaation keskeinen toteuttaja oli Jampankaaren palvelupihan henkilöstö ja esimiehet. Muutokselle luotiin yhteinen kokonaissuunnitelma, tavoitteet, eteneminen sekä aikataulut. Jokaiselle palvelumuodolle luotiin oma työryhmä, johon kuuluivat erityisesti palvelua tuottavat työtiimit, tiimivastaa-vat sekä esimiehet. Kokonaisuudesta vastasi innovaatiolle luotu muutosjohtamisen työryhmä, jossa oli edustajat johdosta, esimiehistä, henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä.
Tulokset
Innovaation tuloksena asiakkaiden palvelujen laatu on kasvanut, muistisairaiden asiakkaiden häiriökäyttäytyminen ja muiden palvelujen käyttö on vähentynyt, yhteisöllisyyden henki on kasvanut, henkilöstön erityisosaaminen on vahvistunut sekä työtyytyväisyys ja -hyvinvointi ovat kasvaneet.

Uuden toimintamallin hyödynsaajia ovat ennen kaikkea ikääntyneet järvenpääläiset, jotka saavat tarpeenmukaista, yksilöllisesti suunnattua, joustavaa ja laadukasta palvelua oikea-aikaisesti. Näin itsemääräämisoikeus toteutuu paremmin useamman palveluvaihtoehtojen seurauksena, kuulluksi tulemisen tunne kasvaa, palvelut käynnistyvät nopeammin ilman jonotusta sekä yhteisöön kuulumisen tunne vahvistuvat.

Kehittämistyön kautta on uskallettu rohkeasti kohdentaa palveluja tietyille asiakasryhmille, uudistaa henkilöstömitoituksen rakenteita sekä vahvistettu palvelumuotoilun periaatteita ikääntyneiden palveluissa sote-uudistuksen edellä. Innovaation tuloksena asiakkaiden palvelujen laatu on kasvanut, häiriökäyttäytyminen ja muiden palvelujen käyttö on vähentynyt, yhteisöllisyyden henki on kasvanut ja henkilöstön erityisosaaminen on vahvistunut sekä työtyytyväisyys ja -hyvinvointi on kasvanut. Lisäksi profiloiminen on synnyttänyt säästöä henkilöstön rohkean kohdentamisen kautta.

Tavoitteena oli varmistaa Jampankaaren palvelupihan selviytyminen sote-uudistuksen kautta tule-vassa kilpailutilanteessa yksityisten palvelutuottajien rinnalla. Kustannusten osalta palvelupiha on innovaation jälkeen vahvistanut kilpailukykyisyyttään niin laadullisissa tekijöissä, että vuorokausikustannusten osalta. Innovaatio sai myös valtakunnallista huomiota mm. Yle-uutisissa.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula@jarvenpaa.fi