8.2.2017
Hollolan kunta / vapaa-aikapalvelut, Hollola

Hollolan vapaa-aikapalvelut / nuorisotyön uudet toiminnalliset prosessit

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Hollolan kunnassa on toteutettu tavanomaista suomalaista nuorisotyötä erilaisine tapahtumineen ja nuorisotilatoimintoineen. Nuoria on osallistettu vuosittain 9-luokkalaisille järjestetyn vaikuttamispäivän avulla kertomaan mielipiteensä kunnan palvelutarjonnasta. Nuorilta on noussut toiveita mm. nuorisotoiminnan laajentamisesta sekä välipalamahdollisuudesta koulupäivien aikana.

Nuorten aloitteiden pohjalta nuorisosihteeri laati nuorisotoiminnnan kehittämissuunnitelman, johon osallistettiin heti alkuvaiheessa Hollolan nuorisovaltuusto. Kehittämissuunnitelmassa kunnan järjestämää nuorisotoimintaa tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on laajentaa palvelutarjontaa aikataulullisesti ja lisäämällä siihen eri kohderyhmiä. Aikaisemman vain nuorille tarkoitetun toiminnan osalta laajennettiin toiminta koskemaan kaikkia kuntalaisia sikäli, kun se oli mahdollista.

Alettiin puhua yhteisöllisestä työstä aikaisemman nuorisotyön sijaan. Toiminnan pääasiallisena tavoitteena on osallisuuden lisääminen, hyvinvointierojen kaventaminen ja yksinäisyyden ja osattomuuden tunteiden ennaltaehkäisy. Segmentoituja toimintoja nuorisotyön prosesseissa ovat edelleen kohdistetty yksilötyö, jota toteutetaan etsivän nuorisotyön kautta sekä erityisnuorisotyö ja kouluissa tapahtuva nuorisotyö.

Nuorisotilatoiminnan tilalle kehitettiin kahvilatoiminta, jota toteutetaan tällä hetkellä kahdessa paikassa; Hollolan pääkirjastossa sekä Hämeenkosken koulussa. Syksyllä 2017 avautuu kolmas kahvila uudelle Kalliolan koululle, jossa se toimii tiiviinä kokonaisuutena yhdessä kirjastotoiminnan kanssa.

Kahvilatoiminnan pyörittämiseen perustettiin nuorten työkokeilupiste, jossa alle 25-vuotiaille työttömille nuorille tarjotaan mahdollisuus tutustua kahvilatyöhön ja nuorisotyöhön. Työkokeilupistettä koordinoi nuoriso-ohjaajat, jotka työskentelevät myös kahvilassa järjestäen siellä erilaisia tapahtumia ja perustoimintaa.

Kahvila ja sen toiminta on tarkoitettu kaikenikäisille kuntalaisille. Näkökulmana on, että palvelun järjestäjä ei segmentoi, vaan kuntalainen itse päättää osallisuutensa palvelun käyttämiseen. Kahvilatoimintaa laajennetaan edelleen tiiviimpään kumppanuuteen eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Nuorisotyön kehittämissuunnitelman hyväksyi Hollolan sivistyslautakunta ja eri prosessien kehittämiseen osallistui koko nuorisotoimen henkilöstö sekä nuorisovaltuusto.
Ratkaisu
Kehittämissuunnitelman laati nuorisosihteeri. Kehittämissuunnitelman esittely ensin nuorisovaltuustolle, jonka kanssa mietittiin nuorten elinoloihin liittyviä näkökulmia suunnitelmaan liittyen.

Kehittämissuunnitelman käsittely sivistyslautakunnassa. Kehittämissuunnitelman konkretisoiminen palveluprosessien kehittämisen kautta nuorisotyön henkilöstön toimesta.

Toimeenpano. Nuorisotiloista luovuttiin, tilalle rakennettiin kahvilatoiminta. Kahvilan rakentamiseen Hollolan pääkirjastoon saatiin avustus Leader-rahoituksesta.
Koulunuorisotyö strukturoitiin ottamalla käyttöön Lions Quest-ihmissuhdetaitojen koulutusohjelma, jota nuorisotyötekijät vetävät kaikille kunnan 5-luokkalaisille ja tällä hetkellä erityisopetuksen 7-luokalle ja joustavan perusopetuksen luokalle yhden viikkotunnin verran koko lukuvuoden ajan.

Kohdistetun nuorisotyön uudeksi toimintamuodoksi kehitettiin intensiiviryhmätoiminta, jonka avulla reagoidaan tiettyjen ilmiöiden haltuunottamiseen pienryhmätoiminnan avulla. Intensiiviryhmätoimintaa toteutetaan yhteistyössä eri ammattilaisten ja organisaatioiden kesken.
Tulokset
Kehittämissuunnitelma toteutettiin samoin taloudellisin - ja henkilöstöresurssein. Palvelutarjontaa pystyttiin oleellisesti lisäämään kokoamalla nuorisotyön tiimiin nuoriso-ohjaajat sekä aikaisemmin kouluyhteisöohjaajina toimineet työntekijät.

Yhteisöllistä työtä kehitetään ja laajennetaan organisaatiomuutoksen avulla, jossa kunnan vapaa-aikapalvelut (nuoriso, liikunta, kulttuuri ja kirjasto) on yhdistetty yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi yhden lähijohtajan alaisuuteen.

Yhdistykset kutsutaan yhteistyöhön eri toiminnallisten prosessien tiimoilta. Kirjastokahvilaan on hankittu suurikokoinen näyttö, johon hollolalaiset yhdistykset ja yhteisöt voivat tuottaa sisältöä ja mainostaa toimintaansa.
Liitteet
lehtijuttu - syksyn paras idea.pdf

Yhteyshenkilöt

Marja Engman
marja.engman@hollola.fi
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Hollolan kunta