3.6.2019
Porin kaupunki,Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan pelastuslaitos, Pori

Combilanssi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Ikääntyvien ihmisten potilasryhmälle koettiin tarvetta kehittää vaihtoehtoinen palvelumuoto jolla voidaan välttää tarpeeton käynti erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Kehittämisen pohjana toimii Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksen mobiilitoiminta. Mobiilitoiminnalla on n. viiden vuoden kokemus erityisesti geriatrisen osaamisen viemisestä koti- ja laitoshoidon potilaille.

Uutena toimintona aloitettiin 4.3.2019 vuoden loppuun kestävä pilottikokeilu; Combilanssi. Combilanssissa yhdistyvät geriatrisen sairaanhoidon osaaminen ja hoitotasoinen ensihoito.

Tavoitteena on tutkia kahden erityisosaamisen yhdistämisen hyötyjä samaan liikkuvaan yksikköön. Yksiköllä on normaalia ensihoidon yksikköä laajempi osaaminen ja välineistö erityisesti geriatrista osaamista edellyttäviin tilanteisiin. Toiminnalla pyritään viemään hoito potilaan luo kokonaisuudessaan ja jos mahdollista, välttää potilaan siirtäminen hoitolaitokseen. Mikäli potilaan vointi on tavattaessa esitiedoista poikkeavasti kuitenkin huonompi ja tehtävä on kiireellinen, yksikön hoitotason ensihoidon osaaminen turvaa potilaan asianmukaisen tilanarvion ja hoidon aloittamisen. Yksiköllä on mahdollisuus kuljettaa potilas ja näin ollen tehtävään ei sidota montaa yksikköä saman aikaisesti. Niin kutsuttu synergiaetu saavutetaan terveystoimen sisältä.
Ratkaisu
Kehittäminen aloitettiin osana Satakunnan sote-valmistelua. Combilanssi pilotti esitettiin yhtenä kokeiltavana asiana, tavoitteena tutkia mahdollista toiminnan maakunnallista mallia. Kehittämiseen ovat sitoutuneet Satasairaala, Porin perusturva ja Satakunnan pelastuslaitos. Satasairaalan osalta on nimetty projektisuunnittelija (50%) kyseiseen hankkeeseen.

Combilanssiin rekrytoitiin määräajaksi viisi kokenutta ja motivoitunutta hoitotason ensihoitajaa sekä viisi geriatrisen sairaanhoidon sairaanhoitajaa. Geriatrisen sairaanhoidon asiantuntijat ovat täydennyskoulutettu perustason ensihoitoon ja vastaavasti hoitotason ensihoitajat ovat saaneet perehdytyksen Akuutti kotikeskuksen toimintoihin. Oleellisen osana kokeilua ovat mobiilitoiminnan mobiililääkärit. Yksikkö on samat vastuut ja velvoitteet kun kaikilla Satakunnan ensihoitopalvelun ensihoidon yksiköillä.

Yhdistämällä olemassa olevat voimavarat ja erityisosaaminen saavutettiin uusi innovatiivinen toimintakokonaisuus joka sisältää mm. sähköiset potilasasiakirjat mobiilisti käytettäviksi, laskimoverinäyte mahdollisuuden, antibioottihoitojen aloittamisen jo kotona, videoyhteyden potilaan ja lääkärin välillä. Näitä em. mahdollisuuksia ei ole ensihoitopalvelussa.

Ulkopuolisia asiantuntijoita ei olla hyödynnetty, kokeilu toteutetaan paikallisen osaamisen voimin ja kokeilu on optimoitu kyseiseen toiminta-alueeseen. Yksikön toimintavalmiusaika on kaikkina viikonpäivinä klo 7- 21 ja toiminta-alueena Porin perusturvan yhteistoiminta-alue.
Tulokset
Kokeilu on alkanut 4.3.2019 ja siitä syystä tilastofaktaa on rajoitetusti käytettävissä. Yksikön tehtävät muodostuvat hätäkeskuksen välittämistä kiireettömistä ensihoidon tehtävistä (D- kiireellisyys) sekä suoraan mobiiliyksikköön tulleista tehtävistä.

Kokeilusta kerätään laaja-alaista tietoa erilaisilla käytössä olevilla mittareilla. Ensimmäisten tilastoitujen tietojen perusteella yksikölle ohjautuvat pääasiallisesti ne tehtävät joissa potilaan on ajateltu yksiköstä hyötyvän. Käytännössä tämä näkyy niin, että suurin osa kohdatuista potilaista voidaan hoitaa joko laitoksessa tai kotona potilaan siirtymättä mihinkään. Hoito aloitetaan yksikön toimesta ja jatkohoito toteutuu esim. Porin perusturvan kotisairaalan toteuttamana.

Yksikkö on kuljettanut Huhtikuussa 2019 n. neljäsosan kaikista kohtaamistaan potilaista. Kuljetuista potilaista n. puolet on päätynyt yhteispäivystykseen ja puolet suoraan perusterveyden huollon osastopaikalle. Yhteispäivystykseen päätyneiden potilaiden osalta potilaan terveydentila on tätä käyntiä edellyttänyt. Varsinaisten säästöjen osoittaminen edellyttää pidempää seurantajaksoa.

Pilotoitava toiminnan tulokset analysoidaan kokonaisuudessaan ja tulokset tullaan hyödyntämään toiminnan mahdollisessa laajentamisessa maakunnalliseen kokonaisuuteen jossa kyseisen kaltaisia yksiköitä olisi 4-5 kpl. Pilottikokeilu kestää kuluvan vuoden loppuun.

Yhteyshenkilöt

Heikki Lampinen
heikki.lampinen@satasairaala.fi