30.6.2016
Helsingin kaupunki, Helsinki

Perheystävällinen työpaikka – Keinoja työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Perheystävällisyyden kehittäminen on yksi keino vastata Helsingin kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) tavoitteisiin sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Helsingin kaupungilla työn ja muun elämän yhteensovittaminen nähdään työelämän joustavuutta lisäävänä tekijänä, josta on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle. Onnistuessaan yhteensovittamisen keinot lisäävät työn tuottavuutta sekä henkilöstön sitoutumista työnantajaan. Samat keinot, jotka helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat myös terveyttä ja työssä jaksamista.

Työnantajan mahdollisuus tarjota henkilöstölleen joustoja riippuu paljolti työtehtävistä, eivätkä työntekijöiden tarpeetkaan ole kaikilla samat. Kaikissa tehtävissä kuitenkin on mahdollista onnistua työn ja muun elämän yhteensovittamisessa – ja kaikille työntekijöille saattaa syntyä tarpeita yhteensovittamiselle. Tällöin on tärkeää, että työyhteisöissä on keinoista yhdenvertaiset ja avoimet käytännöt, ja että yhteensovittamisella saavutettavat hyödyt tunnistetaan.
Ratkaisu
Vuonna 2015 kehitimme työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia yhdessä Väestöliiton kanssa. Väestöliitto arvioi kaupunkitasoisia ohjeistuksia työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta. Lisäksi kolmen viraston perheystävällisyyden tilaa arvioitiin Kunta10-kyselyllä ja johtohenkilöiden haastatteluilla kaupunginkansliassa, nuorisoasiainkeskuksessa ja Starassa.

Kaupungin vahvuuksiksi nimettiin ”lempeä” henkilöstöpolitiikka, työaikojen joustavuus myös lomien sijoitteluissa sekä melko vähäinen vaihtuvuus. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin tasa-arvoiset ja yksilölliset ratkaisut esimerkiksi joustojen hyödyntämisessä, perheystävällisen johtamisen kehittäminen sekä pelisääntöjen läpinäkyvyys. Palautteen perusteella päätimme aloittaa perheystävällisen työpaikan kriteereiden valmistelun Helsingin kaupungille.

Vuoden 2016 aikana perheystävällisen työpaikan kriteerit kootaan virastojen kanssa yhteistyössä. Näin varmistamme, että ne tulevat sisältämään kaikille toimialoille soveltuvia käytäntöjä ja mahdollisia suosituksia työn ja perheen yhteensovittamiseksi.

Virastoilta on kerätty tietoa perheystävällisistä käytännöistä ja hankkeista. Virastojen kokemukset yhdistetään Väestöliiton vuoden 2015 arviointiin sekä kaupungin olemassa oleviin keinoihin työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Syksyllä 2016 kriteereitä työstetään yhdessä ja virastot pääsevät kuulemaan toistensa kokemuksista Helsingin kaupungin monimuotoisuuden johtamisen foorumissa.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen keinovalikoimaan kuuluu kaupungilla jo nyt:

1. Liukuva työaika ja joustava työvuorosuunnittelu
2. Etätyö
3. Virka- ja työvapaat
4. Osa-aikatyö
5. Erilaiset työjärjestelyt
Tulokset
Kehittämistyöstä odotettu tulos on, että kaikilla Helsingin kaupungin tulevilla toimialoilla on yhdenvertaiset ja avoimet käytännöt työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, ja että yhteensovittamisella saavutettavat hyödyt tunnistetaan. Laadittava perheystävällisen työpaikan kriteerit auttavat johtoa, esimiehiä ja koko työyhteisöä tunnistamaan yhteensovittamisen keinot ja hyödyntämään niitä.

Yhteyshenkilöt

marjatta.peltonen@hel.fi
marjatta.peltonen@hel.fi