5.8.2019
Varkauden kaupunki, Varkaus

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksen kehittäminen toimivammaksi työpaikalla

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Usean vuoden ajan työsuojeluvaltuutettuna ja usean eri työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvityskäyntejä tehneenä koimme että selvityskäyntiin olisi hyvä saada muutos. Lisäksi meille otettiin käyttöön WPro- työturvallisuusjärjestelmä, jossa on vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin sekä työterveyshuollon työpaikkaselvityskäynti osio. Ohjelman käyttö ja selvityskäynnin muokkaaminen toimivammaksi oli tärkeimmät kohteet kehittämistyössä.
Työpaikkaselvityskäynti on työnantajan vastuulla olevaa toimintaa, jonka työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat toteuttavat yhteistyönä. Yhdessä tunnistetaan työpaikan tarpeet ja suunnitellaan toimenpiteet tarvittaessa.
Aiemmin esimies täytti kaksi lomaketta työpaikan taustatietoihin liittyen sekä vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi oli lomakkeilla.
Lomaketta kehitettiin yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa ja luotiin se sähköiseen muotoon. Selvityskäynnin prosessia aikataulutettiin; lomakkeen täyttäminen ja toimittaminen työterveyshuoltoon ja työsuojeluun hyvissä ajoin ennen käyntiä, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi oli päivitettävä ja käytävä työpaikalla työntekijöiden kanssa läpi ennen käyntiä hyvissä ajoin, työterveyshuollon työhyvinvointiin liittyvien kysymysten toimittaminen työntekijöille sekä valmistautuminen työpaikkaselvityskäyntiin. Prosessin omistajuuden ymmärtäminen. Esimiehille on myös tehty "huoneen taulu" miten valmistautuu työpaikkaselvitykseen.
Uutta mallia esitettiin esimiehille esimieskahveilla helmikuussa 2019. Fiksulla messuilla esiteltiin mallia yleisesti ja kaupungin Intraan laitettiin uudistunut käytäntö.
Jokaisen työpaikkaselvityskäynnin jälkeen lähetetään kysely osallistujille. Kyselyssä pyydetään kommentit käynnistä. Vastaukset käsitellään yhdessä työterveyshuollon kanssa elokuussa ja tammikuussa 2020. Jatkokehittäminen muodostuu vastausten perusteella.
Ratkaisu
Kehittäminen oli kahden työsuojeluvaltuutetun kehittämistyö yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kehittämistyötä käsiteltiin myös työsuojelutiimissä.
Alussa kartoitettiin olemassa oleva selvityskäynti ja siitä nousseet haasteet.
Lomakkeen uusiminen oli kaikkien yhteinen tavoite. lisäksi koko tapahtuma työpaikalla vaati uudistamista. Aiemmin käynnillä pureuduttiin liikaa lomakkeiden kohtiin eikä päästy rakentavaan keskusteluun paikalla olevien kanssa.
Meillä on vaihtunut työterveyshuolto parin vuoden välein, mikä näkyi myös käynneillä heidän vähäisenä tietämyksenä työpaikasta, työstä ja olosuhteista.
Uutena tuli sähköinen lomake, esimiesten huoneen taulu ja sen myötä prosessin omistajuus. WPro-ohjelman kehittäminen jatkossa joustavammaksi työkaluksi. Ohjelmaan tulisi kirjata suoraan havainnot käynnillä, mikä olisi myös kustannustehokkaampaa.
Tulokset
Prosessi on vielä keskeneräinen. Lomakkeista on tullut palautetta ja sitä jo muokattu toimivammaksi.
WPro-ohjelman kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Esimiesten tukeminen prosessin omistajuudessa ja työpaikkaselvityskäynnin vaikuttavuuden saavuttaminen. Selvityskäynnin hyödyllisyys ja kustannustehokkuuden parantuminen. Nämä ovat seuraavat kehittämisen painopisteet.

Meille tekijöille prosessimaisen mallin oppiminen oli hyvä asia. Prosessimallin tuottaminen omiin työtehtäviin on parantunut sekä arviointi ja seuranta tulee muistaa kun muutetaan asioita.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Marjo Rautio
marjo.rautio@varkaus.fi
työsuojeluvaltuutettu
Varkauden kaupunki