8.5.2019
Mäntsälän kunta, Mäntsälä

Työsuojelun yhteistoiminnan kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Mäntsälän kunnan työsuojelussa kiinnostuttiin reilu vuosi sitten työsuojelutoiminnan vaikuttavuuden kehittämisestä. Halusimme selvittää, teemmekö työsuojelussa ja työsuojelun yhteistoiminnassa oikeita asioita ja mihin meidän tulisi omassa toiminnassamme kiinnittää huomioita. Kun saimme mahdollisuuden osallistua tuloksellisen työsuojelun yhteistoiminnan kehittämishankkeeseen ja saada fasilitaattoreiksi kokeneita työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoita ja heidän yhteistyökumppaneitaan, päätimme lähteä hankkeeseen mukaan.
Ratkaisu
Kehittämishanke käynnistyi yhteisellä koulutuspäivällä 5.4.2018 ja suunnitelma oli, että hanke kestää enintään vuoden. Hankkeen tiimoilta kokoonnuttiin workshopeissa kaikkiaan 20 kertaa, joista fasilitaattoreiden vetämiä tapaamisia on ollut kuusi. Tapaamisten välillä tehtiin työsuunnitelman mukaisia tehtäviä. Mukana kehittämisryhmässä oli toimijoita eri hallintoaloilta.
Kehittämisryhmässä kartoitettiin nykytilannetta Vaaka-työkalun avulla ja Operalla valittiin kehitettävät asiat. Perustettiin kolme suunnittelutyöryhmää, joiden osalta laadittiin kehittämiskohteiden toteutussuunnitelmat. Toteutussuunnitelmat hyväksyttiin kunnan johtoryhmässä sekä käsiteltiin kunnan yhteistoimintaryhmässä ja esimiesten aamutunnilla. Uudistettujen toimintatapojen jalkauttamisessa käytettiin apuna kehittämistyöryhmän jäseniä, ns. sisäiset agentit otettiin käyttöön.
Tulokset
Kehittämisryhmien työskentelyn tuloksena uudistettiin Mäntsälän kunnan henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä ja esimiesten aamutuntien sisältöä. Nämä toimintamallit saatiin jalkautettua jo syksyllä 2018. Palkitseminen matalalla kynnyksellä on vakiintumassa ja esimiesten aamutunneilla jokainen toimiala tuo vuorollaan esille omia ajankohtaisia asioita ja hyviä käytäntöjä. Kolmas kehittämiskohde oli perehdytysohjelma, joka muuttui perehdytyskortiksi ja siihen sisällytettiin mm. entistä laajemmin työhyvinvointi-ja työturvallisuus -asioita. Perehdytyskortti on juuri lanseerattu ja esimiesten koulutukset sen käyttöön tulossa.
Kehittämisprosessin oppimisen lisäksi voitiin todeta, että pienetkin onnistumiset tulee huomata ja että yhteistyö yli hallintorajojen on mahdollista. Työkalujen käyttö tuki paitsi kehittämisprosessin jäsentelyä myös mahdollisti kaikkien ryhmän jäsenten osallistumisen ja kuulluksi tulemisen. Samalla opittiin tekemään työtä yhdessä ja sitoutuminen parani kehittämishankkeen edetessä.

Jatkossa seuraamme, miten kehitettyjä malleja käytetään ja tarpeen mukaan niitä päivitetään.
Kun jatkamme kehittämistyötä muiden asioiden osalta, meidän on tärkeä muistaa, mitkä tekijät tukivat tässä hankkeessa onnistumista ja auttoivat viemään suunnitellut kehittämisprosessit loppuun saakka.

kts. Kuntatyönantaja 2/2019 : Artikkeli Yhteistyötä yli hallintorajojen.


Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Monica Sulopuisto
monica.sulopuisto@mantsala.fi
työhyvinvointikoordinaattori/ työsuojelupäällikkö
Mäntsälän kunta

Mika Lindgren
mika.lindgren@mantsala.fi
Henkilöstöjohtaja
Mäntsälän kunta