27.5.2019
Varkauden neuvola , Varkaus

Taideneuvola

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Neuvolayhteistyötä käynnistettiin Lastenkulttuurikeskus Versolla keväällä 2018 "Taideneuvola - varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikkikasvatuksen keinoin" -pilottimme myötä Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmella. Näiden positiivisten kokemusten jälkeen ja etsiessämme LAKU-lähetteelle jalansijaa Varkaudessa kokosimme perheterapeutin ja hytekoordinaattorin tuella neuvolan ja Verson edustajat miettimään yhteistyön mahdollisuuksia. Yhteinen satuhierontakoulutus perhetyöntekijöiden kanssa oli haaveissa alusta asti.

Kehittämistyö lähti liikkeelle kirkkaimpana tavoitteena pikkulapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja erityisesti ajateltiin taidetoiminnan tarjoavan konkreettisia keinoja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Kulttuurisen osallisuuden sekä vertaistuen toteutuminen nähtiin myös tärkeinä lähtökohtina. Kun tiimiin saatiin vielä mukaan yhteisömuusikko-opiskelija moniammatillisen kehittämisprojektinsa kanssa niin alkoikin muodostua vähän isompi toiminnallisten kokeilujen kokonaisuus. Varkauden neuvolan mukaanlähtö TAIKEN 100 minuuttia taidetta viikossa -kampanjan edelläkävijäksi toi tavoitteisiin myös työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulman.
Ratkaisu
Taideneuvolatoiminnan kehittämisessä löydettiin yhteinen moniammatillinen tahtotila. Haluttiin tehdä, kokea ja kokeilla yhdessä jotakin uutta. Saimme toiminnalle tukea sivistyspuolen budjetista 5000 euroa.

Taideneuvolatyö on tarkoittanut Varkauden neuvolassa monenlaisia liikkeellelähtöjä. LAKU-lähetteen avulla ohjataan lapsiperheitä kulttuuritoimintaan, joka on aina lähetteen saajalle maksutonta. Mikäli pääsymaksuja on, ne katetaan tapauskohtaisesti kunnan eri sektorien osallistumisella. Toimintaa on tarjolla monenlaista ja siihen neuvolan työntekijät ovat tutustuneet hyvin käytännönläheisesti. Lähete voi suuntautua kaikille avoimeen, monien toteuttajatahojen kulttuuritoimintaan sekä neuvolan tiloissa järjestettävään suljetumpaan toimintaan.

Tiukuset-ryhmä on yhteisömuusikko-opiskelija, lastentarhanopettaja Niina Hiitolan ja pari- ja perheterapeutti Anja Venäläisen yhteistyössä ohjaama musiikkipainotteinen keväällä kuusi kertaa kokoontunut taideneuvolaryhmä, johon kaikki osallistujat tulivat neuvolan terveydenhoitajan antamalla LAKU-lähetteellä. Ryhmään liittyneet alku- ja loppuhaastattelut toivat esille, että ryhmällä oli iso merkitys osallistujilleen.

Lastenkulttuurikeskus Verso on koonnut neuvolan terveydenhoitajille ja asiakkaille kulttuurikalenterin, johon on yhteistyössä Varkauden kulttuuritoimijoiden kanssa koottu neuvolaikäisten lasten perheille ja henkilökunnalle tarjottu toiminta. Neuvolan odotustiloihin on tuotettu digitaalinen luontokuvien taidenäyttely ja lukemiseen kannustava satutelttanurkkaus. Soisalo-opisto, Vekara-Varkaus ja Varkauden museot ovat olleet mukana yhteistyössä, jossa on pyritty lisäämään niin tietoisuutta siitä, mitä Varkaudessa tapahtuu kuin myös mahdollisuuksia osallistumiselle.

Neuvolan henkilökunta, kaupungin perhetyöntekijät ja Verson kolme taidekasvattajaa on kevään aikana koulutettu satuhierontaosaajiksi. Koulutuksen aikana syntyi myös oma satuhierontalorumme, jota on käytetty laajasti neuvolan ja Verson toiminnassa sekä jaettu toimintaideana perheille. "Miksi taidetta? - koulutus taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista" haastoi terveydenhoitajat pohtimaan taiteen merkitystä ja mahdollisuuksia omassa työssään ja kokeilemaan vauvoille ja taaperoille suunnattujen minuuttielämysten rakentamista.

Taidetoimintaa on tuotu osaksi ryhmäneuvoloita, ensin taidekasvattajan ohjauksessa ja esimerkin kannustamana myös terveydenhoitajan ohjaamana. Kokemukset ovat olleet innostavia ja perheiltä saatu palaute positiivista. Rehellisimmän palautteen ovat antaneet tyytyväiset ja elämyksistä nauttivat vauvat!

Yhteistyötaiteilijanamme on ollut varkautelaislähtöinen runoilija Jukka Itkonen, jonka runoista askarretiin kortteja "taiteen ensiapupakkauksiin", jotka jokainen terveydenhoitaja rakensi itselleeen työpajassa asiakastyötä elävöittämään. Itse ommeltuun pussukkaan valittiin runokorttien lisäksi myös huivi, sorminukke, rytmimuna ja laulava pehmolintu.

Kaikessa toiminnassa punaisena lankana oli neuvolan laadukas asiakastyö, perhelähtöisyys ja myös työntekijän oman hyvinvoinnin tukeminen elämyksellisen lähestymistavan avulla.Tulokset
Taideneuvolatoiminta LAKU-lähetteineen, Tiukusineen, työpajoineen, tilamuutoksineen ja koulutuksineen on yksi esimerkki palvelurakenteiden kehittämisestä, jossa eri sektorien yhteistyö tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuksia ruohonjuuritasolla. Kulttuurisen osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin merkitys aletaan jo tunnustaa, mutta lisää käytännön toimintamalleja tarvitaan, jotta hienot yläkäsitteet löytävät tiensä todelliseksi toiminnaksi. Taideneuvola-toiminta onkin herättänyt paljon kiinnostusta niin lastenkulttuurin parissa kuin sote-puolellakin työskentelevien ammattilaisten parissa.

Terveydenhoitajien avoin asenne, kaupungin hytetyön taustatuki, sivistyspuolelta tullut rahoitus sekä Verson työntekijöiden ja perheterapeutin ammattitaidon yhdistäminen on tarjonnut kasvualustan uudenlaiselle yhteistyölle. Tietysti on vaadittu myös kaikkien tahojen aikaresurssia. Mutta vahva kokemus on, että kaikkien ammattitaito on yhteistyössä laajentunut ja rohkeus luoviin ratkaisuihin omassa työssä kasvanut.

Taideneuvolatyön sote-sektorille tuomia säästöjä on vaikea mitata. Ihmisen ensimmäiset vuodet ovat kuitenkin perusturvan rakentamisessa korvaamattomat ja varhainen vuorovaikutus pohja kaikelle kasvulle ja tulevalle oppimiselle. Kun vaikutetaan ihmisen elämän kannalta näin keskeisiin asioihin on työskentely vahvasti ongelmia ennaltaehkäisevää ja hyvinvointiperustaista. Tutkimukset esim. vanhempien pikkulapsivaiheessa kokeman yksinäisyyden periytyvyydestä lapsille haastavat lisäämään neuvolan asiakkaille tarjottua vertaistuellista toimintaa, etenkin Varkaudessa, jossa yksinhuoltajia ja matkatyötä tekeviä on reilusti maan keskitasoa enemmän.

Oleellisinta neuvolaikäisen lapsen kannalta ei ole se, miten hienoja ja suuria tapahtumakokonaisuuksia ja hankkeita luodaan vaan se, mitä sisältöjä ja tunnelmia arkinen vuorovaikutus pitää sisällään. Varkauden taideneuvolatoiminnassa keskiössä on vahvasti lapsi ja hänen tapansa kokea vuorovaikutus.

Yhteyshenkilöt

Helinä Juurinen
helina.juurinen(ät)soisalo-opisto.fi
Hankekoordinaattori
Lastenkulttuurikeskus Verso
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta