22.9.2021
Lahden kaupunki, Lahti

Seitsemän sisarusta -sivusto, tutoropettajaverkosto Päijät-Hämeessä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Missio: Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta laaja-alaista opetusta.

Kuinka tunnistaa laaja-alainen osaaminen?
Laaja-alaisten taitojen avulla tuetaan lasten ja nuorten ihmisenä kasvamista sekä edistetään kiinnittymistä yhteiskuntaan. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Henkilökohtaisen osaamisen tunnistaminen ja työyhteisön osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää.

Miten on tultu toimeen ilman tutoropettajatoiminnan resurssia?
Opettajat kaipaavat tukea arjen opetuksessaan ja ovat valmiita jakamaan omaa opetustaan. Tutoropettajien pedagoginen tuki on koettu todella tärkeäksi. Heillä on myös valmius ja palo tehdä yhteistyötä yli oppilaitos ja kuntarajojen.

Tutoropettajatoiminta tukee koulujen opettajayhteisöjä toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä opetuksessa (todennetut tarpeet) kehittämällä erilaisia materiaalipaketteja, koulutus- ja toimintamalleja sekä työkaluja. Tutoropettajien alueellisesta verkostosta muodostettu kehittämisryhmä koordinoi, kehittää ja vauhdittaa tutoropettajatoimintaa ja opetushenkilöstön sisällöllisen osaamisen kehittämistä.

Päijät-Hämeen kunnat yhdistivät voimansa ja lähtivät toteuttamaan vuosina 2018–2022 Opetushallituksen rahoittamaa Päijät-Hämeen tutoropettajaverkoston vakiinnuttamiseen tähtäävää kehittämistyötä. Päijät-Hämeen yhteistyökuntia ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.
Ratkaisu
Päijät-Hämeen sivistystoimenjohtajien päätöksellä seudullinen tutoropettajaverkosto lähti toteuttamaan kehittämistyötä, joka mahdollistaa kaikkien kuntien ja koulujen tasa-arvoisen kehittymisen. Kehittämishanke toteutetaan 10 Päijät-Hämeen kunnan kanssa yhteistyössä. Yhteistyökuntia ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sivistystoimenjohtajien, seudullisen kehittämisryhmän ja tutoropettajaverkoston toiminta mahdollistaa:
- laajan, laadukkaan ja kattavan kehittämistyön, joka olisi todella haastavaa ilman seutuyhteistyötä
- koulutuksia ja osaamisen edistämistä
- osaamisen jakamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen
- yhteistyön ja verkostoitumisen
- tavoitteiden yhdenmukaistamisen

Päijät-Hämeen tutoropettajaverkoston kehittäjäryhmän kanssa suunniteltu laaja-alaisen osaamisen materiaali, joka toimitetaan kaikille Päijät-Hämeen kouluille ja opettajille edistämään laaja-alaisten osaamisen taitojen näkyväksi tekemistä koulutyössä.

- Varmistetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen seudullisesti (seudullinen OPS- työryhmä ja seutututorhanke).
- Tehdään näkyväksi jo olemassa olevat laaja-alaista osaamista tukevat käytänteet ja valitaan kehittämiskohteet kouluittain/kunnittain.
- Huolehditaan että jokainen opettaja kiinnittää huomiota laaja-alaisten tavoitteiden toteutumiseen omassa opetuksessaan.
- Laaja-alaisia kokonaisuuksia tulee opettaa joka oppiaineessa kunkin aineen tavoitteisiin sidottujen laaja-alaisten painotusten mukaisesti.
- Laaja-alainen osaaminen on useaa oppiainetta yhdistävää ja oppiainerajat ylittävää. Kukin oppiaine antaa oman panoksensa laaja-alaisen osaamisen alueen kehittymiseen.
- Taitojen omaksuminen on yhtä vaativaa kuin oppiaineiden sisältöjen oppiminen ja se edellyttää suunnitelmallisuutta.
- Toiminnan lähtökohtana on koulun toimintakulttuuri ja koulussa näyttäytyvä ajatus oppimiskäsityksestä.
- Laaja-alaisten taitojen konkretisointi tapahtuu Seitsemän taitavan sisaren avulla. Jokainen hahmo konkretisoi yhtä laaja-alaista taitoa.
- Oppilaan on helppo samaistua seitsemän taitavan sisaruksen hahmoihin ja löytää näin myös omia vahvuuksiaan.
- Oppilaalle ja opettajalle selkiytyvät tulevaisuuden taidot.

Hanketta rahoittaa OPH ja se toteutetaan 2018 – 2022. Seudullista kehittämistyötä koordinoi projektikoordinaattori, joka toimii yhteistyössä seudullisen ohjaus- ja kehittämisryhmän, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tutoropettajaverkoston sekä valtakunnallisen tutoropettajaverkoston kanssa.
Seudulliset mallit jalkautetaan kuntiin ja kouluille kehittämistyöryhmän sekä tutoropettajaverkoston kanssa yhteistyössä. Suunnitelmassa päätettiin seuraavaa:
- Tutoropettajat kehittävät ja edistävät uudenlaista toimintakulttuuria, toimintamalleja ja pedagogista osaamista kuntien yhteisenä tutorverkostotyönä.
- Kuntakohtaiset tutortoiminnan kohdennetut teemoitetut työpajat muodostuvat uudistuksen keskeisten sisältöjen perusteella, kuten esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen, arvioinnin, yhteisopettajuuden, monialaisten oppimiskokonaisuuksien tai oppilaan roolin teemoista.
- Työpajoissa kehitetään, suunnitellaan ja myös pilotoidaan koulutus- ja toimintamalleja, joiden vaikutuksia myös arvioidaan.
- Päijät-Hämeen tutoropettajatoiminnassa tuotetut mallit tuodaan kaikkien tutoropettajien yhteisen jakamisen alustalle jatkokehitettäväksi.
Tulokset
Kehittämistyössä haettiin innovatiivisia ratkaisuja, joista muodostui lopulta laaja-alaisten taitojen edistämispaketti: Seitsemän sisarusta -sivusto, https://cutt.ly/7sisarusta

Kehittämistyössä toteutettu ja syksyllä 2021 julkaistu Seitsemän sisarusta -sivusto kokoaa yhteen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja edistää laaja-alaisen osaamisen taitojen toteutumista opetuksessa. Aineisto on tarkoitettu opetushenkilöstön käyttöön ja sen tarkoitus on edistää ammatillista kehittymistä työelämän aidoissa tilanteissa.

Materiaali edistää laaja-alaisen osaamisen taitojen näkyväksi tekemistä koulutyössä opetushenkilöstön lisäksi myös oppilaille. Materiaalin avulla oppilaan on helppo samaistua Seitsemän sisaruksen hahmoihin ja löytää näin myös omia vahvuuksiaan. Jokainen hahmo konkretisoi yhtä laaja-alaista taitoa.

Kuntien seutuyhteistyö ja tutoropettajien tiivis osallistuminen kehittämistyöhön on ollut äärimmäisen tärkeää. Yhdessä olemme luoneet vaikuttavan kokonaisuuden ja oppineet paljon toisiltamme.

Seudullinen verkosto ​
- Lisää vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta opetustyön laatuun​
- Koulun toimintakulttuurin kehittäminen ja opettajien yhteistyö​
- Ideapankki konkreettisista opetusprojekteista​

Rakennettu pelilliseksi​
- Motivoi ja kannustaa hankkimaan lisää osaamista

Täysin sähköinen ​
- Mahdollistaa osaamisen jakamisen yli kuntarajojen​
- Visualisoidussa muodossa, auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia​
- Osaamisen johtaminen: seuranta ja eteenpäin vieminen​
- Tukee ekologisuutta​

Valmiiksi sanoitettu osaaminen ​
- Auttaa osaamisen osoittamisessa​

OSAAMISMERKIT: Tunnettu ja standardoitu dokumentti osaamisesta ​
- Helpottaa osaamisen tunnistamista ja oppimispolkuja
- Itsearviointia, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista ja oman osaamisen todentamista​
- Itsesäätöistä oppimista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä työnantajan tuella (vrt täydennyskoulutus)​
- Opettajien yhteistyötä​
- Osaamisen johtamista työyhteisöissä​
- Opettajan tietämystä laaja-alaisten tavoitteiden sisällöistä ja hyödyntämisestä opetuksessa monipuolisten opetusmenetelmien avulla​
- Oppilaiden yhdenvertaisuutta: laaja-alaisen osaamisen taitojen edistäminen ​
- Vertaistuen ja tutoropettajatoiminnan jalkauttamista ​
- Pelillistämistä ja visualisointia
- Tuo osaamisen näkyväksi​
- Mitattavuus​
- Tuo vaihtoehtoisen tavan hankkia osaamista​
- Koulun toimintatapojen kehittäminen ​
- Rekrytointi seudullisesti: osaaminen on tunnistettua ja tunnustettua

Kehittämisyhteistyötä jatketaan tammikuun 2022 loppuun saakka seudullisesti OPH:n rahoittamana.

Yhteyshenkilöt

Hanna-Maria Partanen
hanna-maria.partanen@lahti.fi
Projektikoordinaattori
Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen

Hanna-Maria Partanen
hanna-maria.partanen@lahti.fi
Projektikoordinaattori
Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen