26.9.2019
Asikkalan kunta, Asikkala

Palkitsemisen kehittäminen henkilöstölähtöisesti

Valmisteilla

Tarve ja tavoitteet
Asikkalan kunnan kannusteohje sisältää kunnan henkilöstön palkitsemista koskevat periaatteet. Kannusteohjeessa on paljon passiivista palkitsemista ja johtoryhmä näki tarvetta sen uudistamisessa enemmän aktiiviseen ja aidosti hyvästä työstä palkitsemisen suuntaan. Palkitseminen haluttiin valjastaa tukemaan työn kehittämistä, joka nähdään Asikkalan kunnassa tärkeänä ja välttämättömänä kuntatyön kannalta. Myös henkilöstöltä oli saatu palautetta kannusteisiin ja palkitsemiseen liittyen.

Palkitsemiseen halutaan sujuvat toimintamallit, jotka tukevat kunnan tavoitteita ja joiden avulla hyvä työ saadaan huomioitua, tapahtui se sitten tiimin tai yksilön toimesta. Jotta toimintamalli saadaan jalkautettua ja osaksi organisaation kulttuuria, osallistetaan kunnan henkilöstöä uudistuksessa laajasti eri palvelualueilta ja ammattialueilta. Henkilöstöllä on vaikuttamisen mahdollisuus syntyvään toimintamalliin.
Ratkaisu
Kehittäminen aloitettiin ensin asettamalla tavoitteet uudistamiselle johdon toimesta. Sen jälkeen jokaiselta palvelualueelta nimettiin palkitsemisprosessiin osallistuvat henkilöt siten, että edustetuksi saadaan mahdollisimman moni yksikkö ja monen ammatin edustajat. Sen jälkeen järjestetään workshopit uuden toimintamallin luomiseksi. Mukana kehittämässä ovat niin johto, esimiehet kuin henkilöstökin. Uudistaminen tehdään omin voimin ja mallin kustannustaso säilyy samalla tasolla kuin nykyinen kannustemalli.
Tulokset
Hyödyt selviävät, kun malli on luotu ja käytössä.

Kun malli on saatu luotua, muodostetaan osasta workshoppeihin osallistuneista vielä palkitsemista ja sen toimivuutta seuraava joukko, jolle henkilöstö voi jakaa kokemuksiaan mallista. Näin taataan, että mallia voidaan jatkuvasti kehittää ja uudistaa, kun sille nähdään tarvetta.

Yhteyshenkilöt

Reetta Kontio
reetta.kontio@asikkala.fi
Henkilöstöpäällikkö
Asikkalan kunta