23.8.2018
Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut, Varkaus

Osallistuvan budjetoinnin pilotointi

?

Tarve ja tavoitteet
Varkauden kaupunki päätti varata vuoden 2018 talousarvioon erillisen rahasumman (20.000 euroa per ryhmä) sitä varten, että kuntalaiset voisivat osallistua budjetointiin ideoimalla itse palveluita tai kehityskohteita, jotka hyödyttäisivät kuntalaisia laajemminkin.
Piloteiksi valittiin kunnan toiminnoista nuorisopalvelut sekä työllisyyspalvelut. Nämä kaksi toimintoa voisivat sitten käyttää sille varatun rahasumman kehitysideoidensa toteuttamiseen. Kehittämiskohteiden tulisi siis hyödyntää sekä nuoria että työelämän ulkopuolella olevia kuntalaisia.
Kehittämistyö oli tarkoitus tehdä ns. kehittämispajassa, jolle oli palkattu ulkopuolinen asiantuntija vetäjäksi.
Tehtäväksianto oli seuraavanlainen: kumpikin toiminto "värväsi"
keskuudestaan asiakkaita, jotka olivat halukkaita ottamaan osaa tähän kehittämispajaan. Nuorisotoimesta saatiin aktiivisia nuoria, ja työllisyyspalveluista
työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä näihin kehittämistiimeihin. Heille annettiin tehtäväksi valokuvata ympäristöään, kotona, matkalla, työpajalla, koulussa, harrastuksissa jne. Kuvien aiheena olisivat asiat, joita haluaisit kehittää tai muuttaa, tai jotka eivät olleet hyvin. Tai pelkästään asiat joita pitäisi olla mutta ei vielä ole. Tehtävä oli kaikille uusi ja jännittävä tapa nostaa esille asioita, ja siksi pajoissa kävi kuhina ja vilkas keskustelu. Ensimmäisen, lähinnä tutustumisen ja tehtäväksiannon merkeissä järjestetyn tapaamisen jälkeen
nuorten ryhmä sekä työttömien ryhmä erkanivat toisistaan, ja jatkoivat valokuvaamista ja tapaamisiaan omissa ryhmissään, koska yhdessä ryhmä olisi ollut liian suuri ja heterogeeninen työstämään asioita yhdessä.
Ratkaisu
Työprosessi sinänsä oli erilainen ja hauska. Meillä oli yhteinen kokoontuminen sen jälkeen, kun valokuvat oli saatu ja kehitetty. Mukana olivat työllisyystoimen asiakkaista koottu ryhmä, kaupungin työpajan vastaava ohjaaja, työkykykoordinaattori, kunnan talouspäällikkö työllisyyspalveluiden esimies sekä kunnan työhyvinvointikoordinaattori. Lisäksi ulkopuolisena asiantuntijana ostettu
työpajan vetäjä.
Valokuvia saatiin iso määrä, hyvin erilaisista tilanteista otettuja.
Kuvilla voidaan kertoa hyvin monta asiaa tehokkaammin kuin sanoilla.
Kuvien valintaprosessi oli myös antoisa; kuvat laitettiin aluksi kaikkien näkyville pöydille, ja siitä jokainen rupesi valikoimaan isolle erilliselle taustapaperille samantyyppisiä kuvia jotka jollakin tapaa puhuttelivat. Sen jälkeen pyrittiin etsimään ns. punaista lankaa näille valikoiduille kuvakollaaseille, jotka sisälsivät kukin useita kuvia. Kollaasit nimettiin, ja sen jälkeen ruvettiin yhdessä miettimään niistä esille nousevia kehittämisajatuksia. Seuraava tapaaminen on vielä tulossa,
ja siinä on tarkoitus hioa kehittämisajatukset käytännön toteutukseen soveltuviksi.
Tulokset
Kehittämisprosessi on vielä kesken, mutta tämä on aivan uudenlainen tapa osallistaa kuntalaiset päätöksentekoon. Piloteiksi valittiin kaksi erilaista ryhmää;
nuoret ja työttömät, jotka kumpikin työstivät kehittämiskohteita omiin tarpeisiinsa nähden ja omista lähtökohdistaan.
Seuraava tapaaminen on huhtikuun alussa, ja nähtäväksi jää, miten kehittämisideat heräävät henkiin ja millaisessa muodossa ne toteutuvat. Tarkoitus kuitenkin on se, että mukana olleet asiakkaat kokevat tulleensa kuulluiksi ja saaneensa vaikuttaa päätöksentekoon ja kehittämiseen sekä
ja nähdä tekemisiensä vaikutukset. Se toivottavasti lisää kuntalaisten luottamusta päätöksentekijöihin ja omaan kuntaansa.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Pia Hedman
pia.hedman@varkaus.fi
Työllisyyspalveluiden esimies
Varkauden kaupunki

Hannele Pajamies-Suszko
hannele.pajamies-suszko@varkaus.fi
Työkykykoordinaattori
Varkauden kaupunki