18.1.2016
Hollolan kunta, Peruspalvelukeskus Oiva, Hollola

Nuorten mielenterveystiimi Nuotti

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Idea on noussut kentältä nousevasta tarpeesta. Nuorten kasvaviin mielenterveysongelmiin ei perustasolla ole ollut osaamista ja matalan kynnyksen palvelua. Tarpeeseen lähdettiin luomaan toimintamallia.
Ratkaisu
Kohderyhmä: 13-18 -vuotiaat nuoret Oivan alueella (Hollola, Kärkölä, Hämeenkoski, Padasjoki ja Asikkala).

Työntekijäresurssi: 1 psykologi ja 2 psykiatrista sairaanhoitaja. Ei vakituista lääkäriä.

Toimintamalli: Nuorten mielenterveystiimi Nuotti on lähetteetön, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu perusterveydenhuollossa. Tavoitteena on tarjota nuorelle tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat pääsevät pitkittymään ja kärjistymään.

Toiminta on käynnistynyt 1.8.2014 ja toimintaa on ollut käynnistämässä/kehittämässä tiimin työntekijät esimiesten tuella.

Vastaanotolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä puhelimitse. Puhelinpäivystysajat ovat joka arkipäivä klo 12-13. Käyntiaika nuorelle pyritään järjestämään mahdollisimman pian, ei kuitenkaan päivystyksellisesti. Myös yhteistyökumppanit voivat ottaa yhteyttä puhelinajalla ja akuuteissa tapauksissa myös soittoajan ulkopuolella.

Nuoren psyykkistä vointia arvioidaan lyhyen käyntijakson aikana (1-7 käyntiä). Nuorella on mahdollisuus jatkaa käyntejä Nuotin vastaanotolla, mikäli kyseessä on lievä tai keskivaikea mielenterveyden häiriö ja toimintakyky on säilynyt.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä nuoren, perheen ja verkoston kanssa. Hoito toteutuu yksilökäynnein, sekä vanhempien-, ja- verkostotapaamisin. Tuen tarpeen ollessa pitkäkestoisempaa ja tiiviimpää, nuori ohjataan tarvittaessa jo arviointijakson alussa tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.

Nuotti voi toimia jatkohoitopaikkana erikoissairaanhoidossa hoitojakson päättävälle nuorelle, kun mielenterveystiimin hoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät. Hoidollinen tuki voi koostua tällöin supportiivisista keskustelukäynneistä (esim. yksilökäynnit kahden viikon välein) tai harvempijaksoisista seurantakäynneistä nuoren tuen tarpeen ollessa jo selkeästi vähäisempää.

Erityisesti seuraavissa tapauksissa suositellaan ensisijaisesti ohjaamista nuorten mielenterveystiimiin:
1. Lievät ja keskivaikeat masennus- ja ahdistuneisuusoireet silloin, kun toimintakyky on säilynyt.
2. Lievät ja keskivaikeat pelko- ja pakko-oireet silloin, kun toimintakyky on säilynyt.
3. Lievät ja keskivaikeat neuropsykiatriset oireet (mm. ADD, ADHD ja Asperger), mikäli mukana on kohdissa 1. ja 2. mainittuja oireita ja toimintakyky on säilynyt.
4. Lievät ja keskivaikeat traumaperäiset psyykkiset oireet silloin, kun toimintakyky on säilynyt.

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri on työskennellyt mielenterveystiimissä 21.1.2015 alkaen. Hänen työpanoksensa työryhmään on toteutunut 4 tunnin jaksoissa kahden viikon välein. Lääkäri työnkuvaan on sisältynyt konsultatiivinen tuki Nuotissa (1h) ja asiakastapaamiset, joissa on ollut mukana nuoren oma tiimityöntekijä (yht.3h).

Konsultatiivinen tuki tiimissä, jossa käsitellään nuoren vointiin ja hoitosuunnitelmaan liittyviä asioita, on koettu tärkeänä. Usean nuoren asiakkaan kohdalla on tarvittu myös nuorisopsykiatrinen arvio vastaanottokäynnin yhteydessä. Lääkäri on arvioinut nuoren psyykkisen häiriön tasoa ja hoidon tarvetta (esim. ovatko Nuotti-käynnit riittävä hoidollinen tuki vai tarvitaanko erikoissairaanhoidollista tutkimusta ja hoitoa).

Arvioon on kuulunut myös joidenkin nuorten kohdalla lääkehoidon tarpeen selvitys. Palveluun hakeutumisvaiheessa nuori on saattanut kärsiä toiminta/opiskelukykyä heikentävistä oireista jo pidemmän aikaa. Tämän vuoksi on nähty tärkeänä, että lääkehoidon arvio on voitu tehdä mahdollisimman pian nuoren saapuessa hoidon piiriin, jotta ongelmat eivät pitkittyisi.
Tulokset
Uudella toiminnalla on vahvistettu perustason mielenterveysosaamista ja kykyä vastata nopeasti esiin tuleviin haasteisiin. Aikaisemmin perustason hoitopaikkaa ei ollut ja nuoret ohjautuivat helposti esimerkiksi erikoissairaanhoitoon.

Uusi toiminta on Sote-linjausten mukainen vahvistaen perustason osaamista ja palvelukykyä. Lääkäripanoksella rikotaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raskasta muuria.

Yhteyshenkilöt

Hakanen Veli-Pekka
etunimi.sukunimi@hollola.fi
Kuntoutuspäällikkö
Hollolan kunta, Peruspalvelukeskus Oiva