5.12.2016
Hollolan kunta/ Vapaa-aikapalvelut / Nuorisotyö, Hollola

Nuorisotyön uudelleen järjestäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Hollolan kunnan vapaa-aikapalveluiden nuorisotyön osa-aluetta päätettiin kehittää tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. Toiminnan kehittämisen keskiössä on kuntalainen ja hänen tarpeensa vapaa-aikapalveluita kohtaan. Entisen nuorisotilatoiminnan tilalle kehitettiin yhteisöllinen kahvilatoiminta, jossa toimintaa pyöritetään työttömien nuorten työkokeilupisteen kautta. Varsinaisesta nuorisotyön entisestä ikäryhmäerottelusta luovuttiin ja toiminta kahvilassa kahvilapalveluineen ja erilaisine teemapäivineen on suunnattu kaiken ikäisille kuntalaisille. Osallisuuden tunne on tärkeä kuntalaisen hyvinvoinnin kannalta. Yhteisöllisten toimintaympäristöjen luominen on ollut keskeisenä osana järjestämissuunnitelmaa.
Ratkaisu
Nuorisotoiminnan kehittäminen on aloitettu osallistamalla nuoria kuntalaisia ja nuorisovaltuustoa pyytämällä heiltä aloitteita ja ideoita palveluista. Hollolan kunnan sivistyslautakunta hyväksyi kehittämissuunnitelman, jota nuorisotoimen henkilöstö kehitti edelleen prosessi prosessilta nuorisotyötä ohjaavaksi toimintasuunnitelmaksi.

Huomioitavaa on, että toimintojen uudelleenjärjestely on toteutettu kokonaan entisin resurssein. Työyhteisöön koottiin kaikki aiemmin erillään työskennelleet tehtävänimikkeet, jotka olivat kukin tahoillaan tehneet nuorisotyötä. Hollola-Hämeenkoski kuntaliitoksen myötä Hämeenkoskelta siirtyi kaksi nuoriso-ohjaaja nuorisotoimen tiimiin.

Työyhteisö on pitänyt keskuudessaan seminaarityyppisiä kehittämispäiviä, joissa eri toiminnallisia prosesseja on tarkasteltu syvällisesti, nuorisotyön itseymmärrystä kasvattaen eri näkökulmista. Nuorisotyön työyhteisö on asiantuntijayhteisö, jossa on pidetty työhyvinvointia yllä antamalla vapautta ja vastuuta oman työn kehittämisen suhteen. Virkistystoimintaa on harjoitettu säännöllisesti kokoontumalla yhteen myös omalla vapaa-ajalla.
Tulokset
Koulu on merkittävästi nuoren elämään vaikuttava yhteisö. Koulu toimii sosiaalis-pedagogisena alustana, jossa opetustoimi vastaa pedagogiikasta. Nuorisotyöllä on sen sijaan mahdollisuus vaikuttaa sosiaaliseen toimintaympäristöön sekä sen ilmapiiriin liittyviin asioihin. Vuoden 2016 alussa aloitimme ihmissuhdetaitojen opettamisen yhtenä nuorisotyön menetelmänä kaikille Hollolan viidesluokkalaisille. Tätä varten nuoriso-ohjaajamme kävivät ihmissuhdetaitojen kasvatusohjelman ohjaajakoulutuksen.

Ohjaajakoulutukseen saimme tukea paikallisilta Lions klubeilta. Ihmissuhdetaitojen kasvatuksessa on huomioitu etenkin itsetuntokysymykset ja kiusaamisen ehkäisyyn liittyvät asiat. Kouluyhteisön hyvä ilmapiiri tukee sekä oppilaan, että koululla työskentelevän henkilökunnan arjessa jaksamista ja motivoitumista uuden oppimiseen sekä hyvään vuorovaikutukseen.

Kohdennetun työn merkitys nuorisotyössä tulee aina olemaan relevantti. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen liittyy voimakkaasti se ajatus, ettei yksikään nuori putoa läpi yhteiskunnan turvaverkon ja jää yksin. Etsivän nuorisotyön kautta toteutamme yksilöohjausta, jossa nuoren elämän haasteisiin puututaan ja opastetaan häntä selviytymään jatko-opintojen ja työmahdollisuuksien löytämiseksi.

Intensiivityössä kokoamme rajattuja ryhmiä tiettyjen ilmiöiden ympäriltä. Luomallamme viiteryhmällä toteutamme tietyn ajan kestoisen ryhmätoiminnan, joka sisältää moniammatillisesti tehtyä työtä. Ryhmä kokoontuu keskustelu- ja toiminnallisten hetkien tiimoilta, jossa ryhmän jäsenet osallistetaan jo alkuvaiheessa toiminnan suunnitteluun.

Nuorisotoiminnan puitteissa järjestämme ja kehitämme edelleen lasten ja nuorten loma-ajan toimintaa. Yhtenäisen koulupäivän kehittämiseksi suunnitelmissamme on toimia kumppanuudessa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja luoda laadukasta iltapäivisin tapahtuvaa kerhotoimintaa kaikille Hollolan kouluille.

Toimintaprosessien kehittämisellä saimme vaikuttavuutta lisättyä kävijämäärien suhteen. Entisen segmentoidun palvelutarjonnan sijaan toimintaa tarjotaan nyt laajemmalle käyttäjäkunnalle, ajatuksena, että palvelun käyttäjä itse päättää mielestään mielekkääseen palveluun osallistumisesta, ei palvelun järjestäjä. Yhtenä tärkeänä positiivisena vaikutuksena on ollut vuorovaikutuksen lisääntyminen eri toimijoiden ja käyttäjäryhmien välillä.

Kehitystyötä jatketaan edelleen saattamalla yhteen kunnan vapaa-aikatoimessa toimivat yksiköt, nuorisotyö, liikunta, kulttuuri ja kirjasto, niin, että toiminnot ovat vieläkin enemmän synkroonissa keskenään. Tämä vaatii toimintojen keskittämisen yhden lähijohtajan alaisuuteen. Tuleva organisaatio on hyvä alusta esimerkiksi erilaisille kansainvälisille projekteille, joissa kuntalaisten palveluja kehitetään hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta.

Yhteyshenkilöt

Marja Engman
marja.engman@hollola.fi
Nuorisosihteeri
Hollolan kunta

Marja Engman

nuorisosihteeri
Hollolan kunta