15.3.2017
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pori

Lean-koulutuspaketit - laatua, turvallisuutta ja sujuvuutta arjen työhön

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja SataDiag -liikelaitoksessa lean-filosofia on osa johtamis- ja toimintakulttuuria. Lean-projektikoordinaattoreiden tehtävänä on järjestää koulutusta muun muassa erilaisista lean-menetelmistä ja -työkaluista koko henkilöstön osallistamiseksi jatkuvaan oman työn kehittämiseen.

Aikaisemmin koulutukset järjestettiin pitkälti lean-projektikoordinaattoreiden suunnittelemien sisältöjen ja aikataulujen mukaisesti. Saatujen koulutuspalautteiden mukaan tällä tavalla järjestetyt koulutukset eivät kuitenkaan vastanneet henkilöstön koulutustarpeeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän johdosta lean-projektikoordinaattorit lähtivät kehittämään uutta tapaa tarjota lean-koulutusta niin sisällöllisesti kuin aikataulullisestikin.

Uudenlaisilla lean-koulutuspaketeilla halutaan vastata entistä paremmin henkilöstön koulutustarpeeseen. Lisäksi heille halutaan tarjota enemmän konkreettista tukea käytännön kehittämistyön toteuttamiseen. Koulutuspaketeilla uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia henkilöstön kehittämisaktiivisuuteen, joka puolestaan vaikuttaa myönteisesti asiakkaille tarjottavan hoidon laatuun ja turvallisuuteen.

Lean-koulutuspakettien tarjoamisessa pyritään myös mahdollisimman asiakaslähtöiseen toimintaan: ”Me lean-projektikoordinaattorit olemme valmiita tarjoamaan teille koulutusta teidän tarpeeseenne vastaten silloin, kun te sitä haluatte.”
Ratkaisu
Lean-koulutuspakettien kehittäminen aloitettiin henkilöstöltä saadun virallisen (esim. koulutuspalautteet) ja epävirallisen (esim. käytäväkeskustelut) palautteen perusteella. Koulutuspakettien kehittämisen tueksi henkilöstölle tehtiin lean-koulutustarvekysely Webropol-kyselynä, jossa selvitettiin mm. koulutuksilta toivottavia sisältöjä sekä opetus- ja oppimismenetelmiä. Koulutuspakettien luonnosvaiheessa myös lean-agenttien -verkostolta pyydettiin kommentteja. Lean-koulutuspaketit tullaan hyväksyttämään Leanista käytäntöön -hankkeen ( http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/Sivut/leanista-kaytantoon-hanke.aspx ) ohjausryhmässä, joka muodostuu johdon edustajista. Koulutuspakettien kehittämistyöstä ei ole muodostunut ylimääräisiä kustannuksia, sillä koulutusten suunnittelu ja järjestäminen kuuluvat lean-projektikoordinaattoreiden perustyöhön.

Kehittämistyön tuloksena tullaan ottamaan käyttöön yksi uusi tapa järjestää lean-koulutusta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta järjestää koulutusta myös muilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Lean-koulutuspaketeissa keskitytään eri lean-menetelmiin erilaisia oppimismenetelmiä hyödyntäen. Yhdistävänä ajatuksena kaikissa on jatkuvan kehittämisen periaate potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseksi. Paketti 1 sisältää tietoiskuja erilaisista lean-menetelmistä käytännön esimerkein (Hukka hiiteen yhteisvoimin, 5S – Muutakin kuin siivoamista, Hoito- ja palveluprosessit virtaamaan, Arki rullaamaan päivittäisjohtamisella). Paketti 2:ssa järjestetään ohjattuja työpajoja työelämälähtöisten kehittämisideoiden työstämiseksi. Paketti 3:ssa lean-menetelmiin tutustutaan leikkimielisesti ohjattujen simulaatioharjoitusten avulla. Näistä paketeista yksiköt voivat oman aikataulunsa ja kehittämistarpeensa mukaan koota itsellensä sopivimman koulutuskokonaisuuden lean-projektikoordinaattoreiden ohjaamana.
Tulokset
Lean-koulutuspakettien konkreettisia vaikutuksia ei voida vielä arvioida, koska niiden tarjoaminen on aloitettu vastikään. Koulutuspakettien odotetaan vaikuttavan henkilöstön oman työn kehittämisen lisääntymiseen ja sitä kautta laadukkaamman, turvallisemman ja sujuvamman palvelun tarjoamiseen potilaille. Lisäksi tällä uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin.

Lean-koulutuspaketeista tullaan keräämään jatkuvaa palautetta, jota hyödynnetään niiden jatkuvassa kehittämisessä. Jatkossa koulutuspaketeista saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa mahdollisesti laajemmin koko Satasoten alueelle tarjottavaa lean-koulutusta.
Liitteet
Lean-koulutuspaketit_mainos.pdf

Yhteyshenkilöt

Sanna Suominen
sanna.suominen@satshp.fi
Projektisuunnittelija
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Katri Tunttunen
katri.tunttunen@satadiag.fi
Projektipäällikkö
SataDiag