23.11.2016
Järvenpään kaupunginkirjasto, Järvenpää

Lahjoita lukuhetki -palvelu

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kirjaston käyttö vähenee ikäihmisellä liikunta- ja toimintakyvyn rajoittuessa. Kirjasto järjestää jonkin verran vanhuksille suunnattua toimintaa, mutta huonokuntoisimmille kirjastopalveluiden järjestäminen on haastavaa. Kirjastolla ei ole henkilöstöä, joka voisi vierailla säännöllisesti palvelutaloissa tai vanhusten kotona.

Eläkeläisryhmille järjestetään kirjastoesittelyitä ja kirjaston työntekijä käy satunnaisesti,
muutaman kerran vuodessa, Myllytien työ- ja toimintakeskuksessa pitämässä kirjavinkkauksia. Näiden palvelujen lisäksi Järvenpään kirjastolla on ollut toimintaa Kivipuiston palvelukeskuksessa, Myllytien työ- ja toimintakeskuksessa, Pihlavistokodissa, Jampankivessä ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Edellä mainitut toiminnat on resurssien vähenemisen tai muun syyn vuoksi lakkautettu.

Kolmannen sektorin ja etenkin vapaaehtoisten työpanosta on kirjastossa hyödynnetty toistaiseksi vähän. Moni asiakas on kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa kirjastovapaaehtoistyötä kohtaan.

Nyt toteutetun vapaaehtoistyömuodon avulla parannetaan ikäihmisten elämänlaatua ja palveluiden saavutettavuutta hoivakodeissa. Palvelu voidaan räätälöidä myös muille kohderyhmille sopiviksi. Yhteistyö vapaaehtoisten kanssa mahdollistaa kirjaston palveluvalikoiman laajentamisen ilman henkilöstöresurssien lisäystä ja kirjaston henkilökunnan maltillisella työpanoksella.
Ratkaisu
Lahjoita lukuhetki on toimintamalli, joka toteutetaan kirjaston henkilökunnan, kirjaston asiakkaiden (vapaaehtoiset) ja hoivakotien välisenä yhteistyönä. Tuloksena syntyi hoivakotiasukkaille suunnattu uusi matalan kynnyksen kulttuuripalvelu, jossa vapaaehtoinen lahjoittaa lukuhetken hoivakodissa asuvalle ikäihmiselle, joka ei pysty lukemaan, mutta kuuntelee mielellään.

Palvelu on käytössä Etelä-Pohjanmaan kirjastoissa ja lisäksi ainakin Helsingin pääkirjastoissa. Asia sai julkisuutta ja se herätti kiinnostusta myös Järvenpään keskustelupalstalla. Vastaavaa palvelua toivottiin myös Järvenpäähän. Kirjaston Facebook-sivujen kautta ilmoittautui saman tien 27 vapaaehtoista lukijaksi.

Lahjoita lukuhetki -palvelu otettiin valmiin palvelukonseptin pohjalta koekäyttöön Järvenpään kirjastossa 1.11.2015. Lukuhetkiä pidettiin aluksi 3 eri hoivakodissa joko yhdelle hoivakodin asukkaalle kerrallaan tai pienelle ryhmälle. Vapaaehtoisista 10 on lahjoittanut lukuhetkiä, osa säännöllisesti kerran viikossa.

Keväällä 2016 palveluun ilmoittautui mukaan 4 uutta järvenpääläistä hoivakotia eli Lahjoita lukuhetki-palvelua toteutetaan nyt kaikissa järvenpääläisissä hoivakodeissa. Hoivakotien suuren määrän vuoksi kirjasto yhdessä hoivakotien kanssa päätti muokata Lahjoita lukuhetki -palvelua siten, että se sopisi paremmin Järvenpään kasvaneisiin tarpeisiin.

Uudessa mallissa kirjaston rooli on kevyempi, sillä vapaaehtoiset sopivat lukuhetkistä suoraan hoivakodin kanssa. Vapaaehtoiset päättävät itse, kuinka usein käyvät hoivakodissa lukemassa ja mitä he lukevat ikäihmisille, esim. runoja, novelleja, sanomalehtiä. Kirjaston tehtävä on motivoida vapaaehtoisia, koordinoida ja kehittää palvelua sekä tarjota vinkkejä luettavasta sisällöstä.
Tulokset
Lukuhetki -palvelusta hyötyvät niin hoivakotien henkilökunta kuin kaupungin hoivakodeissa asuvat ikäihmiset. Muistisairaat rauhoittuvat ja virkistyvät lukemisen myötä. Vapaaehtoisten tarjoamat lukuhetket ja kohtaamiset tuovat raikkaan tuulahduksen sekä hoivakotien asukkaiden että henkilökunnan arkeen.

Vapaaehtoiset edistävät välittämisen ja yhteisöllisyyden kulttuuria ja kasvattavat näin ollen omalta osaltaan hyvää Järvenpäässä. Palvelu on sovellettavissa myös muihin asiakasryhmiin, kuten lapsiperheisiin tai maahanmuuttajiin.

Lukuhetki-määriä tilastoitiin ajalla kevät 2016–lokakuu 2016. Lukuhetkiä on lahjoitettu 73 kertaa 133 ikäihmiselle.

Vapaaehtoisten kutsuminen mukaan toiminnan järjestämiseen mahdollistaa aiempaa laajemman palvelupaletin tarjoamisen. Uudet palvelut voidaan toteuttaa kirjaston olemassa olevilla resursseilla ja ne vievät maltillisesti työaikaa. Palvelu on räätälöity Järvenpäässä niin, että sen toteuttaminen ei kuormita kirjaston henkilökuntaa eikä vaadi työtehtävien uudelleenjärjestelyä. Kirjasto saa kuitenkin kustannustehokkaasti uusia asiakkaita palvelujen piiriin.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula@jarvenpaa.fi