11.6.2021
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Mikkeli

Kunnan ja muiden toimijoiden yhteinen vapaaehtoisverkosto

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Vapaaehtoistoimijoiden verkoston keskeinen ajatus on ”Yhdessä olemme enemmän”. Se koskee niin organisaatioita, vapaaehtoisia kuin vapaaehtoista tarvitsevia. Verkoston tavoitteena on mahdollistaa organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyö, jolloin vapaaehtoisille voidaan tarjota laajasti mielekkäitä tehtäviä, he saavat ammattitaitoista ohjausta erilaisissa tilanteissa toimimiseen ja vapaaehtoisia on määrällisesti paljon. Näin useampi tarvitseva saa apua ja tukea.

Verkostoon kuuluvat Mikkelin kaupunki, Essote (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä 14 järjestötoimijan lisäksi kaksi hanketta. Kouluttamalla vapaaehtoisia yhteistyössä saadaan verkostotoimijoiden tietotaito ja osaaminen käyttöön. Yhteistyöstä hyötyvät kouluttajat ja tämä heijastuu myös vapaaehtoisiin.
Vapaaehtoiskoordinaattorit toimivat usein ainoina omassa organisaatiossaan/järjestössä.

Verkosto antaa vertaistukea ja voimaannuttaa toimintaan. Kaupungin ja Essoten mukanaolo nivoo toiminnan läheisesti sotepalveluihin ja parantaa tiedonkulkua.
Ratkaisu
Kehittäminen alkoi seurakunta ja järjestöpohjalta, myöhemmin mukaan tulivat verkoston pyynnöstä kaupunki ja Essote.

Keskeisintä oli yhteistoiminnan kehittäminen mahdollisimman tarvetta vastaavaksi ilman päällekkäistä toimintaa. Kehittämisessä oli mukana vapaaehtoiskoordinaattorit organisaatioineen, vapaaehtoiset ja kuntalaiset.

Aloitimme toiminnan yhdessä kouluttamalla vapaaehtoisia. Myöhemmin tämä vapaaehtoistoiminnan peruskurssi tuli kansalaisopiston ilmaiseksi kurssiksi. Peruskurssiin on tehty yhteinen opetussuunnitelma Power Pointteineen, koska valmista toimivaa suunnitelmaa ei ollut olemassa.
Kurssilaiset tutustuvat opetuksen ohessa samalla eri vastuualueiden koordinaattoreihin. Rahoitus tulee pienistä puroista verkoston sisältä. Näin kaikki toimijat saavat suuren hyödyn pienellä panostuksella.

Kaikkien verkoston jäsenten erikoisosaamista hyödynnetään myös jatkokoulutuksissa. Esimerkkinä mainittakoon saattohoitokurssi, jonka toteuttivat Essote, seurakunta ja Muistiyhdistys tai Mikkelin kaikkien vapaaehtoisten yhteinen ensiapukurssi Suomen Punaisen Ristin kouluttajan pitämänä. Vapaaehtoisia kouluttamaan on kutsuttu ulkopuolisiakin, esimerkkinä kriisipsykologi Salli Saaren pitämä kriisikoulutus.

Verkostoyhteistyö ei rajoitu pelkästään kouluttamiseen; järjestämme yhteisiä retkiä ja virkistämistilaisuuksia. Olemme esimerkiksi edellisen vuoden kiitoskonsertin ulkopuolisille myytyjen lippujen tuloilla ostaneet vapaaehtoisille kokonaisen teatteriesityksen. Verkosto on mukana sotealan ammattilaisille järjestettävissä järjestömesuilla. Näin tieto ja hyöty toiminnasta tulee myös työntekijöille.

Toivottua ja innostavaa yhteistyötä on ollut myös yhdessä kustannetut isot tapahtumat tai kiitosjuhlat kaikille kaupungin vapaaehtoisille. Tästä olemme saaneet hyvää palautetta vapaaehtoisilta. On vaikuttavaa ja kannustavaa olla tilaisuudessa, jossa on satoja vapaaehtoisia. ”Onko meitä vapaaehtoisia näin paljon?”

Toiminta on nivonut yhteen kaupungin, Essote, seurakunnan ja järjestötoiminnan. Jokainen toimii toisiaan täydentäen omalla vastuualueellaan. Unohtaa ei voi myöskään kuntalaisten ja vapaaehtoisten saamaa hyvinvointivaikutusta ja osallisuuden lisääntymistä. Työelämän ulkopuolella olevat voivat vapaaehtoistoiminnan kautta kokea osallisuutta ja tarpeellisuutta toimiessaan vapaaehtoisina. Sama tunne tulee myös henkilölle, jonka kanssa vapaaehtoinen toimii: kokemus, että minä olen tärkeä ja minun elämälleni on merkitystä. Kummankin elämänlaatu paranee.

Yhteinen nettisivu (vapaaehtoistyo.fi/mikkeli) ja esite lisää saatavuutta. Vapaaehtoisen tai vapaaehtoista tarvitsevan on helpompi saada tietoa ja edetä asiassa, kun tarvittavan tiedon saa yhdestä paikasta, eikä tarvitse kysyä sieltä, täältä ja tuolta.

Tulokset
Säästöjä on syntynyt päällekkäisyyden karsimisessa. Koordinaattorille jää aikaa keskittyä olennaiseen, kun kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.

Verkostoyhteistyö oli osaltaan vaikuttamassa Mikkelin Omatorin monitoimijakeskuksen toiminnan syntymiseen. Omatori on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, missä tarjotaan asiakkaille palvelua yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin voimin. Asiakas saa parasta palvelua yhdestä paikasta vaivattomasti.

Kehittämistä jatketaan verkostoyhteistyötä lisäämällä (sote-, hyväntekeväisyys- ja liikuntajärjestöt) ja levittämällä mallia toteutettavaksi muihin Essoteen kuuluviin kuntiin.

Liitteet
Mikkelin_vapaaehtoistoimijat_WORD_A4_esitepohja_taytettava.pdf

Yhteyshenkilöt

Päivi Meskanen p. 0503117138
paivi.meskanen@essote.fi
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Essote

Mari Ylönen
mari.ylonen@evl.fi
diakonissa