29.4.2021
Uudenmaan liitto, Helsinki

Kognitiivinen ergonomia tietotyössä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Uudenmaan liitossa kehitettiin kognitiivista ergonomiaa osana digitaalisten työtapojen kehittämisprojektia (https://www.kuntatyo2030.fi/katso/1456). Digitaalisten työtapojen kehittämisen myötä tunnistettiin tarve kehittää asiantuntijoiden valmiuksia hallita omaa työskentelyään aivojen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Hankkeen tavoitteena oli

- työntekijä, joka hallitsee omaa työtään ja työkuormaansa sekä osaa keskittyä olennaiseen.
- organisaatio, jonka kulttuuri, käytännöt ja toimintamallit ottavat huomioon kognitiivisen ergonomian.

Hankkeella pyrittiin vastaamaan työn murroksen seurauksena työn tavoissa tapahtuviin muutoksiin.
Ratkaisu
Hankkeessa kehitettiin tietotyön sujuvuutta ja asiantuntijoiden hyvinvointia kognitiivista ergonomiaa käsittelevien luentojen ja työpajojen avulla. Lisäksi hankkeessa seurattiin kognitiivisen kuormituksen tasoa älysormuksen avulla. Hankkeessa kokeiltiin oman digitaalisen työympäristön seurantaan tarkoitettua sovellusta. Osallistujien palautteen perusteella voidaan todeta, että tietoisuus kognitiivisen ergonomian käsitteestä ja tärkeydestä nousi ja samalla otettiin ensimmäisiä askeleita oman työn hallinnan ja kognitiivisen ergonomian kehittämiseen. Lähes 90% Uudenmaan liiton henkilöstöstä osallistui hankkeen toimenpiteisiin.

Työpajoissa kognitiivista ergonomiaa käsiteltiin neljässä osa-alueessa:

- Keskittyminen ja flow-tila
- Priorisointi ja ajanhallinta
- Tehokkaat kokoukset
- Toimiva sisäinen viestintä

Työpajojen avulla yksilöt tuunasivat omia työskentelytapoja aivoystävällisemmiksi esim. tauotusten, tehtävien priorisoinnin, tehtävälistojen ja tunteiden hallinnan keinoin.

Hanke sai Kevan työelämän kehittämisrahoitusta. Hankkeen eri vaiheissa hyödynnettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeen tuloksena syntyneet toimintamallit kehitettiin yhteistyössä organisaation henkilöstön kanssa.
Tulokset
Hankkeessa liiton organisaatiopuheeseen tuotiin kognitiivisen ergonomian käsitteistö. Samalla tunnistettiin liitossa tehtävän työn kannalta merkittävimmät kognitiivisen ergonomian haasteet ja kehittämiskohteet.

Hankkeessa järjestettyjen työpajojen myötä Uudenmaan liitossa lanseerattiin uusia, koko organisaation kattavia, aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja seuraavissa teemoissa:

- Kalenterin käyttö: Keskeytyksettömän työn suojaaminen
- Tehokkaat kokoukset
- Digitaalisen läsnäolon toimintamalli (viestintäkanavat ja miten nopeasti mistäkin kanavasta oletetaan vastattavan)

Hankkeen lopputuotteena Kevan oppimisympäristöön ja Uudenmaan liiton intraan tehdään kognitiivisen ergonomian oppimismateriaali.

Yhteyshenkilöt

Eeva Oinonen
eeva.oinonen@uudenmaanliitto.fi
Henkilöstöpäällikkö
Uudenmaan liitto

Aleksi Partanen
aleksi.partanen@uudenmaanliitto.fi
Yhteisökehittäjä
Uudenmaan liitto