7.9.2021
Jämsän kaupunki, Jämsä

Jämsän kaupungin laaja hyvinvointi- turvallisuuskertomus 2021-2024

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Yhteisissä keskusteluissa syntyi ajatus yhdistää hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus yhdeksi asiakirjaksi. Lisäksi ajatus oli toteuttaa se osallistavasti ja nostaen esille myös hyvinvoinnilliset ja turvallisuuteen liittyvät voimavaratekijät kehittämistarpeiden rinnalle Jämsässä. Tavoitteena oli myös lähestyttävämpi tuotos asiakirjana.
Ratkaisu
Nykytilakuvaus jämsäläisestä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilanteesta sekä voimavarojen esille tuominen toteutettiin keräämällä indikaattoritietoja, toteuttamalla kuntalaiskysely, kysymällä hyvinvointityöryhmäläisiltä ja kaupungin ylimmiltä viranhaltijoilta heidän näkemyksensä tilanteesta.

Kuntalaisille suunnatussa jämsäläisten näkemyksistä hyvinvoinnillisista vahvuuksista ja huolenaiheista -kyselyssä oli mukana jo mittari- ja asiantuntijatiedon perusteella hyvinvointityöryhmän työstämät hyvinvoinnilliset tavoitteet tulevalle kaudelle. Jämsäläiset saivat arvioida niiden keskeisyyttä ja ideoida lisää.

Kuntalaisille järjestettiin erillinen turvallisuuskysely pohjaksi turvallisuuden tavoitteille ja vahvuuksille. Järjestöille ja jämsäläisille järjestettiin kaupungin eri taajamissa hyvinvoinnin ja turvallisuuden teemoilla iltatapahtumia, joissa keskustelutettiin eri kaupunginosissa ilmenevistä turvallisuuden ja hyvinvoinnin erityiskysymyksistä. Kaupunginvaltuutetuille järjestettiin valtuustoseminaari nykytilan kuvaamiseksi myös heille.

Tämän jälkeen koottiin hyvinvointiin eri ikäkausittaiset teemaryhmät sekä erillinen elämäntaparyhmä sekä turvallisuustyöryhmä työstämään toimenpiteitä tavoitteille. Työryhmissä oli laaja-alaisesti jäseniä niin kaupungin työntekijöistä, järjestöistä, seurakunnasta ja terveyspalvelujen tuottajan edustajia sekä muita keskeisiä yhteistyötahoja esimerkiksi työllisyysasioissa. Tämän jälkeen koostettiin itse kertomus ja sitä käsittelivät kaupungin johtoryhmä sekä se oli lausuntokierroksella mm. järjestöjen edustajilla.

Aiheesta oli vielä iltakoulu kaupunginvaltuutetuille ja lautakuntien jäsenille. Asiakirjan ulkoasun työsti ulkopuolinen asiantuntija. Kehitystyö toteutettiin omana työnä eli ulkopuolista rahoitusta eikä asiantuntijoita ollut käytössä. Jämsän kaupungissa on päätetty, että hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus on yksi strateginen asiakirja, jolla toteutetaan kaupungin strategiaa. Kertomustyössä on lähtökohtana ollut kaupungin strategiset painopisteet, jotka olivat hyvin yksiin ilmenneiden turvallisuus- ja hyvinvointitarpeiden kanssa.
Tulokset
Kehitystyön uskotaan lisäävän hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tunnettuutta ja käytettävyyttä asiakirjana esimerkiksi talouden suunnittelussa aiempaa tiiviimmin. Jämsän kaupungissa on jo aiemmin linjattu, että vuosittaiset hyvinvoinnilliset tavoitteet toimenpiteineen esitellään talousarviossa ja tilinpäätöksessä raportoidaan vuosittaiset toimenpiteet ja keskeiset asiat.
Liitteet
Jämsän_kaupungin_laaja_hyvinvointi-_ja_turvallisuuskertomus.pdf

Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Hannele Rahkonen
hannele.rahkonen@jamsa.fi
Kehittämispäällikkö
Jämsän kaupunki

Maarit Mäntykoski
maarit.mantykoski@jamsa.fi
Henkilöstöpäällikkö
Jämsän kaupunki