24.11.2016
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Päivystys, Jyväskylä

Hoitotyön johtamisen uudistaminen keskussairaalan päivystyksessä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtenä hoitotyön strategisena tavoitteena on parantaa hoitoyön vaikuttavuutta vahvistamalla johtajuutta ja esimiesten toimijuutta. Uudistuksen lähtökohtana oli johtamisen tehostamisen lisäksi tukea entistä paremmin henkilöstön hyvinvointia.

Kehittämistyön taustalla vaikutti lisäksi sairaanhoitopiirin uuden sairaalan suunnittelun sisältämä vaade henkilöstöresurssin tehokkaammasta käytöstä, siihen liittyvästä koordinointitehtävästä, lähiesimiehille siirtyvistä henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä jatkuva aikapaine tehtävistä suoriutumisesta. Käytännössä uudistamisprosessin lähtökohtana oli se, että lähiesimiehillä oli työtä käytettävään työaikaan nähden liikaa.

Kehittämistyön prosessi käynnistettiin yhteisessä kehittämispäivässä listaamalla lähiesimiesten keskeiset tehtävät ja niiden pohjalta määritettiin päivystyksen toimialueen yhteiset ja keskeiset hoitotyön johtamisen prosessit. Jokainen esimies mietti myös omia vahvuuksiaan ja mieltymyksiään.

Keskustelujen ja työpajatyöskentelyn pohjalta ydinprosesseiksi määräytyivät osastonhoitajille henkilöstöresurssien ja toimintaa tukevien sähköisten toimintamallien hallinta ja henkilöstön voimavaroja ja työhyvinvointia tukeva johtaminen. Apulaisosastonhoitajien tehtävät keskittyivät päivittäiseen johtamiseen ja läsnäolosuunnitteluun. Ylihoitajan tehtävät keskittyivät toiminnan johtamiseen, suunnitteluun ja arviointiin.
Ratkaisu
Kehittämistyössä hyödynnettiin henkilöstöltä saatua palautetta esimiesten riittämättömästä läsnäolosta arjessa. Kehittämisprosessin aikana asia oli esillä myös henkilöstöpalavereissa ja toimialueen johtoryhmässä. Kehittämistyön ydinryhmänä oli päivystysalueen lähiesimiehet.
Tulokset
Esimiesten työnjako on muuttunut ja päällekkäisen työn tekeminen on vähentynyt merkittävästi. Esimiesten osaaminen on laajentunut ja jokainen on saanut kehittää ja syventää omaa osaamistaan. Työhyvinvointia tukevat prosessit ovat jämäköityneet ja niihin on enemmän aikaresurssia käytössä.

Yhteyshenkilöt

Mari Manninen
mari.manninen@ksshp.fi
Osastonhoitaja
Keski-Suomen shp