29.8.2017
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pori

Enemmän aikaa potilaalle - nuorisopsykiatrian lääkärinkierron kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Satakunnan sairaanhoitopiirissä lean-filosofia on osa johtamis- ja toimintakulttuuria. Organisaatioon on koulutettu lean-agentteja, jotka toimivat verkostossa. Heidän tehtävänään on tukea ja ohjata käytännön kehittämistyötä omissa yksiköissään koordinoiden ja ohjaten kehittämistyötä sekä toimien lean-menetelmien ja -työkalujen asiantuntijoina.

Nuorisopsykiatrian päiväosasto on 13-17 vuotiaille satakuntalaisille nuorille tarkoitettu tutkimus- ja hoitopaikka. Lääkärinkierrot olivat yksikössä usein rauhattomia ja niiden aikana tapahtui paljon keskeytyksiä. Tästä syystä kierrot saattoivat venyä ja viimeisille potilaille jäi vain vähän aikaa. Myös potilaan hoidon kannalta olennaisimman tiedon kiteyttämisessä oli puutteita.

Tavoitteena oli saada rauhoitettua lääkärinkierrot, jotta koko aika olisi käytettävissä potilaille. Lisäksi tavoitteena oli yhdenmukaistaa kiertojen sisältö, jotta potilaalla ja koko moniammatillisella hoitotiimillä olisi yhtenevä käsitys hoidosta ja sen tavoitteista.
Ratkaisu
Kehittämistyö toteutettiin lean-agentin koordinoimana henkilökuntaa osallistaen. Yksikön tiimipalaverissa mietittiin keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, joita lähdettiin yhdessä kokeilemaan.

Lääkärinkierroille suunniteltiin pitkän tähtäimen aikataulu, jotta tiedetään hyvissä ajoin varahenkilöiden tarve. Varahenkilöillä pystytään vähentämään lääkärinkiertojen rauhattomuutta ja keskeytyksiä, kun kierrolle osallistuvien henkilöiden ei tarvitse vastata puhelimeen, avata ovia ovikellon soidessa jne.

Lääkärinkierrolle tehtiin asialista, jonka mukaan kierroilla edetään. Asialistalle hoitaja kirjaa ennen kiertoa keskeisimmät asiat ja ne kysymykset, joihin hän haluaa vastauksen. Kierron aikana asialistalle kirjataan tarkennettu hoitosuunnitelma ja sen toteutumisen seurantasuunnitelma. Lääkärinkiertojen sisältöä ei kuitenkaan yhdenmukaistettu liiaksi, ettei kierroilla käytävä "vapaa keskustelu ja ajattelu" estyisi. Yhteisestä sopimuksesta kuitenkin esimerkiksi yleisten asioiden käsittely keskitetään tiimipalavereihin ja lääkärinkierroilla kaikki aika käytetään potilaiden hyväksi. Ylilääkärin käyttöön tehtiin värikoodattu lista paikalla olevista, tulevista jne. potilaista, mikä helpottaa yksikön potilastilanteen kokonaisvaltaista hahmottamista ja suunnittelua.

Kehittämistyö toteutettiin lean-filosofian mukaisesti oman työn kehittämisenä. Se toteutettiin siis yksikön henkilökunnan omin voimin eikä se aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.
Tulokset
Uusien, yhdessä sovittujen, toimintatapojen on todettu mahdollistavan lääkärinkiertojen sujuvamman ja tavoitteellisemman toteutumisen. Varahenkilöiden hyödyntäminen lääkärinkiertojen aikana on vähentänyt rauhattomuutta ja keskeytyksiä.

Kierroilla käytettävä asialista on auttanut kiteyttämään hoitoon liittyvät keskeisimmät asiat, jolloin potilas ja koko hoitotiimi "puhaltavat yhteen hiileen" entistä paremmin. Asialistan käyttö tuo myös lääkärinkiertoihin kaivattua rakennetta rajoittamatta kuitenkaan liikaa "vapaata ajattelua".

Yhteyshenkilöt

Sanna Suominen
sanna.suominen@satshp.fi
Projektisuunnittelija
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Minna Wahlman
minna.wahlman@satshp.fi
Lääkäri
Satakunnan sairaanhoitopiiri