30.9.2021
Limingan kunta / Työllisyyspalvelut, Liminka

Duunipajoja työelämän tienristeyksiin

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Pikkuduunia-hankkeessa autamme ihmisiä löytämään elämäntilanteeseensa sopivaa pikkuduunia, osa-aikaista tai keikkatyötä. Pik­ku­duu­nin te­ki­jät ovat esi­mer­kik­si pien­ten las­ten van­hem­pia, opis­ke­li­joi­ta, osa­työ­ky­kyi­siä, elä­ke­läi­siä, se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä tai lo­mau­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä. Pikkuduuni tarjoaa mahdollisuuden työntekoon esimerkiksi töiden välissä, opintojen aikana, eläkkeelle siirryttäessä, työkyvyn alennuttua tai vanhempainvapaalta työelämään palatessa.

Olemme asiakastyössä havainneet, että pikkuduunin / työn vastaanottamiselle voi olla erilaisia esteitä. Haasteet liittyvät esimerkiksi epävarmuuteen omasta osaamisesta, näköalattomuuteen oman uran suhteen tai puutteellisiin työelämätaitoihin. Työelämätaitojen kehittäminen on tärkeää jo ennen kuin työnhaku tulee omalla kohdalla ajankohtaiseksi. Työnhakijoille tarjotaan jo erilaisia työnhakuvalmennuksia, kun taas työelämään tai uudelle uralle siirtymistä vasta pohtiville ei palveluja löydy yhtä helposti.

Pikkuduuni voi olla ensimmäinen askel kohti työelämää ja halusimme entisestään madaltaa kynnystä pikkuduunailuun. Halusimme tarjota ihmisille konkreettisia työkaluja oman työnhaun ja urasuunnittelun tueksi. Koimme erittäin tärkeäksi myös vahvistaa ihmisten luottamusta omaan osaamiseensa ja lisätä motivaatiota ottaa itselle merkityksellisiä askelia työelämässä.
Ratkaisu
Pikkuduunia-hankkeessa kehitetty duunipajakonsepti tarjoaa työkaluja työnhaun ja urasuunnittelun tueksi, vahvistaa ammatillista itsetuntemusta ja itsetuntoa työelämän eri vaiheissa. Duunipajat on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kirkastaa omaa osaamistaan ja uramahdollisuuksiaan, päivittää työnhaun tärkeät asiakirjat ja saada buustia työnhakuun tai työelämään siirtymiseen.

Duunipajat muodostavat valmennuskokonaisuuden, joka sisältää käytännönläheisiä työpajoja, ryhmätyöskentelyä ja yksilöllistä sparrausta. Työpajojen sisältö suunniteltiin asiakasymmärryksen ja saadun palautteen pohjalta ihmisten tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Tänä vuonna duunipajojen teemoja ovat olleet vahvuuksien ja kiinnostusten löytäminen, omanäköisen CV:n tuunaaminen ja LinkedIn tutuksi.

Duunipajoissa tutustuttiin omiin vahvuuksiin, kartoitettiin omaa osaamista ja onnistumisia, kirkastettiin ammatillisia kiinnostuksen kohteita ja visioitiin toiveiden työtä. Osallistujat laativat omannäköisen ja ajanmukaisen CV:n digitaalisia työkaluja, muun muassa suunnittelutyökalu Canvaa hyödyntäen ja halukkaille tehtiin LinkedIn-profiili. Työpajoissa esiteltiin työn tekemisen uusia mahdollisuuksia (esim. kevytyrittäjyys) ja harjoiteltiin nykyaikaisessa työnhaussa ja työelämässä tarvittavia taitoja (esim. digitaidot, itsetuntemus, luovuus).

Duunipajat toteutettiin kolmen työpajan kokonaisuutena. Osallistujilla oli mahdollisuus osallistua yhteen, kahteen tai kolmeen työpajaan. Valmennuspolku rakennettiin siten, että työpajat tukivat toisiaan: esimerkiksi omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin tutustuminen pohjusti CV- ja LinkedIn-työskentelyä ja tehtyjä tehtäviä oli mahdollista suoraan hyödyntää työnhaun asiakirjoissa. Jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus henkilökohtaiseen sparraukseen, jossa pureuduttiin juuri hänelle ajankohtaisiin aiheisiin ja mietittiin yhdessä seuraavia askeleita.

Menetelminä työpajoissa käytettiin erilaisia itsenäisesti, parin tai ryhmän kanssa tehtäviä harjoituksia, sparrauskeskusteluja ja luovia menetelmiä. Valmennukset toteutettiin lähivalmennuksena Limingassa ja ne olivat osallistujille maksuttomia. Valmennusten suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta vastasi Pikkuduunia-hankkeen tiimi yhteistyössä Limingan kunnan työllisyyspalvelujen kanssa, josta työnhakija-asiakkaita muun muassa ohjattiin valmennuksiin.
Tulokset
Pikkuduunia-hankkeen duunipajat ovat kiinnostaneet paitsi työttömiä työnhakijoita myös uutta uraa pohtivia, vastavalmistuneita tai irtisanomisuhan alla olevia. Työnhaku- ja työelämätaitojen päivittäminen on tärkeää erityisesti oman uransa suhteen siirtymävaiheessa tai epävarmassa tilanteessa oleville.

Osallistujilta saadun palautteen pohjalta duunipajat ovat tarjonneet kaivattua tukea työnhakuun tai lähtölaukauksen alkaa selvittää omaa työtilannetta ja uran suuntaa. Kiitosta on saanut valmennusten käytännöllisyys ja ihmisläheisyys. Duunipajat ovat poikennut monista muista työnhakuvalmennuksista ihmisen koko elämäntilanteen huomioivalla, valmennettavien yksilöllisyyttä kunnioittavalla, sekä kannustavalla ja rohkaisevalla otteellaan. Duunipajoissa ihmisiä on kuultu, he ovat voineet halutessaan jakaa myös vaikeita kokemuksia ja tulla kohdatuiksi kokonaisina ihmisinä, joista jokaisesta löytyy oma helmensä.

Valmennuksissa päästiin tutustumaan työnhakijoiden tilanteeseen pintaa syvemmältä. Tutuiksi tulleiden ihmisten kanssa sopivien pikkuduunien ehdottaminen ja hakeminen on helpompaa. Lisääntyneen itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistumisen myötä työnhakijat ovat rohkaistuneet kokeilemaan uutta. Vertaistuen voimasta todistaa myös osallistujien into sparrata toisiaan eteenpäin.

Valmennuksia varten tuotettu materiaali ja tehtävät ovat jatkossa Limingan kunnan työllisyystiimin käytössä. Duunipajoista saatuja kokemuksia hyödynnetään tulevien työnhaku- ja työelämävalmennusten kehittämisessä. Duunipajat on työpajojen luonteesta johtuen järjestetty lähivalmennuksena, mutta osia valmennuksesta on mahdollista viedä myös verkkoon.

Yhteyshenkilöt

Johanna Aromaa
johanna.aromaa@liminka.fi
Projektityöntekijä
Limingan kunta

Kaisa Uusimäki
kaisa.uusimaki@liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta