31.3.2017
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Idänpalvelualue, kaakkoinen kotihoitoyksikkö, Vuosaari 1, Helsinki

Asiakkaiden aktiivista arkea ja henkilökunnan työhyvinvointia tukeva VOIMA

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Hoitoalan henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on suuri haaste heidän työnsä ollessa pääsääntöisesti epäsäännöllistä jaksotyötä. Vanhuspalveluiden keskeisiä haasteita taas on varautua palveluntarpeen kasvuun tilanteessa, jossa kunnilla ei ole mahdollisesti varaa lisätä resursseja. Ovatko tuotannolliset tavoitteet ristiriidassa laadullisten kanssa? Onko toimenpidekeskeisestä kulttuurista mahdollisuus päästä ravistelemalla vanhoja toimintamalleja?

Näihin haasteisiin ja kysymyksiin haettiin vastausta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Voima-hankkeessa, johon Kotihoidosta ilmoittautui oma työyhteisömme Vuosaaresta.

Voimassa tarkoitus oli Ruotsin 3+3 mallin pohjalta lähteä kehittämään työajan suunnittelua. Heti alusta asti oli selvää, että kotihoidossa ei voi olla kyse vain erilaisesta työvuorojen suunnittelusta, vaan myös asiakastyö on suunniteltava uudelleen.

Koko työyhteisömme lähti rohkeasti mukaan suunnittelemaan uudenlaista mallia. Työhyvinvointi, työn ja vapaa-ajan yhdistämisen on koettu parantuneen. Työmäärän noustessa alueella on kuitenkin työnhallinnan tunne parantunut.

Uudenlaista työvuorosuunnittelua kokeiltiin hankkeen aikana 9.2.2015–8.2.2016 alueellamme ja se on ollut käytössä myös hankkeen jälkeen. Suunnittelun päälinjat ovat;

- Pääsääntöisesti 2‒4 päivää töissä ja 2‒4 vapaalla. Ei yhden päivän vapaita eikä pitkiä työputkia.
- Työpäivän pituus n. 9 tuntia.
- Mahdollistaa jokaiselle henkilökohtaisen kiertävän listan.
- Oman vapaa-ajan suunnittelu helpottuu. Vapaapäiviä syntyy 2 enemmän kolmessa viikossa.
- Riittävä palautuminen on mahdollista työpäivän aikana ja niiden välillä.

Henkilöstöresurssin tasaisempi jakautuminen koko viikolle mahdollistaa asiakaslähtöisemmän työn suunnittelun. Asiakkaat saavat laadukkaampaa hoitoa.
Ratkaisu
Jo hankkeen alussa Voiman mukaisiin työvuoroihin osallistui 19 hoitajaa ja yksi oppisopimusopiskelija. Tällä hetkellä työvuorosuunnittelu tehdään edelleen 20 hoitajalle aiemmin kuvatun mukaisesti.

Hanke vaati paljon yhteistä keskustelua, koska valmista mallia ei varsinaisesti ollut. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistui koko henkilöstö. Vastuut oli jaettu karkeasti niin, että esimies suunnitteli uudenlaiset työvuorot ja henkilöstö vastasi sairaanhoitajien ja työtä kotihoidossa toiminnanohjaukseen jakavien kanssa asiakaskäyntien uudelleen sijoittelusta ja sisällön tarkastelusta.

-Itse työvuorojen suunnittelu
-Aikakriittisten käyntien määrittäminen.
-Klo 12-18 välillä suoritettavan työn järkeistäminen ja kehittäminen.
-Viikonlopputyön kehittäminen

Voima-hankkeen seuranta sisälsi haastatteluja sekä kokeilun alussa ja lopussa lähipalvelualueelle tehdyt työhyvinvointikyselyt. Hankkeen ajalta kerättiin tiedot sairauspoissaoloista, sijais- sekä ilta, - ja viikonloppukorvausten kustannuksista ja välittömästä työajasta.

Lähipalvelualueelle ei rahoitusta ollut suunnattu, vaan työ tehtiin omin voimin. Lisäkustannuksia ei syntynyt alueella.
Tulokset
Työvuorosuunnittelu toteutuu niin, että jokaisella halukkaalla on kiertävä kuuden viikon lista. Töissä ollaan enintään neljä n. 9 tunnin työpäivää ja vapaita on vähintään kaksi peräkkäin. Vapaapäiviä syntyy suunnittelussa enemmän.

Henkilöstö kokee työn ja vapaa-ajan yhdistämisen parantuneen. Työn uudelleen suunnittelu on mahdollistanut työmäärään kasvun. Käyntimäärät alueella ovat nousseet uudenlaisen työsuunnittelun mahdollistaessa ”tyhjäkäynnin” minimoinnin. Työn hallinnan tunne on kuitenkin työyhteisössämme kasvanut ja olemme pystyneet kehittämään työtämme asiakaslähtöisemmäksi.

Merkittävää on, että Kunta 10 tuloksissa työhön liittyvissä kysymyksissä alueen tulokset 2016 ovat varsin hyvät. Työn hallinta koetaan hyväksi huolimatta työpaineista. Tulos parani 16,9 % edelliseen mittaukseen verrattuna (2014).

Hankkeen aikana sairaslomien väheneminen alueella korvasi ilta-, lauantai- ja sunnuntaikorvausten nousua. Jatkokehittämisenä on alueellemme perustettu varahenkilöstönä toimiva pooli, jonka odotetaan synnyttävän säästöjä. Näyttöä Voiman mukaisen työvuorosuunnittelun vaikutuksista sairaslomien määrään toivomme lisää, kun työvuorosuunnittelu leviää muille alueille.

Iltapäivien asiakastyön kehittäminen ei tapahtunut hetkessä. Asiakaskokemusta on vaikea mitata. Pyrkimyksenä oli asiakastyön rikastaminen ja henkilöstö on tuonut esille muutoksen, jonka myötä iltapäiväkäynnit koetaan kiireettöminä.

Voima-hanketta on esitelty erilaisissa Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston tilaisuuksissa. Lisäksi kiinnostuneet ovat voineet ottaa osaa Voima-työpajoihin, joita olemme järjestäneet. Työpajoissa olemme kertoneet, mitä teimme ja mitä tehdä alueilla, jotka haluavat muuttaa työnsuunnitteluaan. Tiedon jakaminen Voiman kaltaisen työvuorosuunnittelun mahdollisuuksista on tärkeää ja toivomme, että saamme mahdollisuuksia jakaa asiaamme laajasti terveydenhuollossa toimiville.

Yhteyshenkilöt

Mari Salonen
mari.salonen@hel.fi
Kotihoidon ohjaaja
Helsingin kaupunki