4.5.2018
Varkauden kaupunki, Työllisyyspalvelut, Varkaus

Asiakasohjaus kaupungin työllisyyspalveluihin

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Tarve nousi esiin työstäessämme Varkauden kaupungin työllisyysohjelmaa vuosille 2017-2020.

Lähtökohtana oli tarve ns. yhden luukun palveluun, eli että kuntalaisilla, työnantajilla ja verkostossa toimivilla eri toimijatahoilla on mahdollista saada tietoa ja ohjausta yhden tahon kautta. Lisäksi haluttiin tunnistaa työttömyyden syitä ja lähteä ennakoimaan kuntalaisten työllisyystilannetta ja ohjata heitä hakeutumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työllistymistä tukeviin palveluihin ja näin ennalta ehkäistä työttömyyden pitkittymistä.

Kaupungin työllisyyspalvelut ovat laajentuneet ja toiminta monipuolistunut, joten toiminnan merkityksellisyys on kokonaisuutena kasvanut.
Ratkaisu
Palvelu pohjaa Varkauden kaupungin työllisyysohjelmaan, jota oli työstämässä laaja verkosto toimijoita - työllisyystoimijoita, yrittäjiä, kuntalaisia sekä kuntapäättäjiä.
Palvelu muotoiltiin ja otettiin käyttöön kaupungin työllisyyspalveluissa ja se kehittyy koko ajan tarpeiden sekä käytännön kokemusten myötä.

Asiakasohjaus ja kontaktointi tapahtuu vastaanotolla, puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Parhaillaan ollaan ottamassa käyttöön myös Facebook ja tulevaisuudessa myös chat-palvelu.

Ulkopuolista rahoitusta ei ole ollut ja palvelu toteutetaan nykyisillä henkilöresursseilla. Kustannuksia syntyy lähinnä markkinoinnista ja postituksista.
Tulokset
Varkauden kaupungin työllisyyspalveluiden toimintojen tunnettavuus sekä näkyvyys ovat lisääntyneet ja asiakkailla on matalampi kynnys ottaa yhteyttä. Myös markkinointi yhden tahon kautta on selkeää ja helppoa.
Yhteistyötä tehdään koko ajan enemmän sekä kaupungin sisällä yli hallintorajojen (neuvolat, päiväkodit, koulut jne.) että muun verkoston kanssa.

Palvelumallin kautta on tavoitettu työttömiä kuntalaisia aiempaa varhemmin.
Säästöjä syntyy todennäköisesti kunnan työmarkkinatukimaksuosuuden pienentymisen kautta. Tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään sekä ko. palvelun että muiden kaupungin työllisyyspalveluiden kehittämisessä.

Yhteyshenkilöt

Pia Hedman
pia.hedman@varkaus.fi
Työllisyyspalveluiden esimies
Varkauden kaupunki