13.4.2018
Varkauden kaupunki, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu ja kuntouttava työtoiminta, Varkaus

Aikuissosiaalityön palvelupakettien kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Sosiaalitoimessa tapahtui suuri muutos perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle v 2017 alussa. Kävimme keskustelua työyhteisössä miten pystymme jäsentämään omaa työtämme kuntalaisille perustoimeentulotuen siirtymisen jälkeen ja miten itse näemme oman työmme. Kehittämistyö alkoi palvelupakettien kehittämisellä suoraan omasta työstämme ja määrittelimme neljä palvelupakettia: 1.Ohjauksellisen tuen paketti: ohjausta neuvontaa, kertaluonteinen taloudellisen tilanteen selvittely , tietoa eri palveluista 2. Tehostetun tuen paketti: tiivis työskentely asiakkaan kanssa, jalkautuvaa työtä ,verkostotyöskentelyä jne. 3.Kuntoutuksellisen tuen paketti: sosiaalinen kuntoutus( päivätoiminta, startti), aktivointisuunnitelmat , kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta jne 4. Työllistämisen edistämisen paketti : asiakasohjaus kaupungin työllistymisen palveluihin , Te - toimistoon , sosiaalityön roolina koordinointi.
Ratkaisu
Neljän hengen kehittämisryhmä aloitti palvelupakettien luonnostelun . Yhdessä koko sosiaalitoimen väen kanssa testattiin paketteja asiakastapauksiin. Yhdessä täydennettiin ja muokattiin palvelupaketteja käytännön työn näkökulmasta. Käytäntö osoitti ,että paketit olivat toimivia. Kehittämistyö jatkui Seija Strömbergin sparrauksella ja yhdessä todettiin että työyhteisön toiminnan selkärangaksi tarvitaan yhteiset arvot . Keskustelun , pohdinnan ja työstämisen jälkeen arvoiksi valittiin : OHO : oikeudenmukaisuus, hyvinvointi ja osallisuus.
Tulokset
Palvelupakettien käyttöönotto on aloitettu, ja yhteinen pohdinta arvoista, "mikä työtämme ohjaa", on ollut meille hyödyllistä . Sosiaalipalvelut ovat mukana kuntalaisten arjessa monessa elämän vaiheessa ja palvelupaketit osaltaan takaavat tasalaatuisen sosiaalityön. Olemme oikeasti työyhteisönä pyrkineet kehittämistyön kautta nostamaan sosiaalityön imagoa. Palvelupaketit ovat tärkeä osa tulevaisuudessa uuden työntekijän perehdyttämistä. Jatkotyöskentelyssä aloitamme mittariston kehittämisen aikuissosiaalityön asiakkaille palvelutarpeen arvioinnin tueksi.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Kristiina Qvintus
kristiina.qvintus@varkaus.fi
johtava sosiaalityöntekijä
Varkauden kaupunki