26.2.2021
Limingan kunta/Aapin päiväkoti, Liminka

Aapin Malli

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Limingassa on ollut käynnissä vuosina 2019–2020 Kevan rahoittama työelämän kehittämishanke nimeltä Palvellen. Hankkeessa on kehitetty palvelevaa johtamiskulttuuria ja tehty johtamispalveluiden tuotteistuksia työntekijöiden tarpeista lähtien. Työntekijöiden tarpeita on kartoitettu 56 laajalla syvähaastattelulla ja esihenkilöiden itse toteuttamilla haastatteluilla. Haastatteluissa nousi esille toiveet sekä päiväkodin resurssien että yhteisöllisyyden lisäämisestä.

Tavoitteeksi nousi kehittää ja kokeilla yhdessä Aapin päiväkodin ammattilaisten kanssa moduulimaisen toimintamallin hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa. Toisena tavoitteena oli löytää projektin avulla tapoja yhteisöllisen, avoimen ja aktiivisesti kehittyvän työyhteisön rakentamiseen.
Ratkaisu
Päiväkodin jokaisesta kahdeksasta varhaiskasvatusryhmästä valittiin yksi työntekijä kehittämistyöryhmän jäseneksi. Työryhmään osallistui kaikkien ammattialojen edustajia: varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen ohjaajia sekä päiväkodin johtaja. Työpajaa veti Paula Helle Workday designersilta.

Syksyllä 2020 työryhmä kokoontui neljä kertaa. Työpajoissa tutustuttiin moduulimalliin varhaiskasvatuksessa ja suunniteltiin Aapin omaa mallia. Työntekijöille annettiin myös pieniä välitehtäviä. Tammikuussa Aapin malli markkinoitiin koko päiväkodille ja valmisteltiin eri tilat uuden mallin mukaisiksi. Helmikuussa pilotoitiin. Maaliskuussa oli viimeinen työpaja, jossa arvioitiin Aapin mallia. Toiminnan arviointiin osallistuivat työryhmän lisäksi kaikkien varhaiskasvatusryhmien lapset sekä kaikki päiväkodin työntekijät kyselyn kautta.

Kokeilu itsessään ei saanut ulkopuolista rahoitusta, mutta se ideoitiin osana Palvellen-hanketta, jolla on Kevan työelämän kehittämisrahoitus.
Tulokset
Ryhmien henkilökunnan antaman palautteen mukaan malli on osoittautunut toimivaksi. Tilojen varaus tapahtuu sähköisen kalenterin kautta. Erilaisia moduuleita on ollut käytössä viisi ja niitä on pienryhmissä käytetty ahkerasti. Aapissa toimii nykyisin luonto-, aisti-, viskari-, musiikki-, kädentaitotilat. Jatkossa tehostamme ja parannamme varausjärjestelmää, sillä ihan kaikkia tiloja ei nyt hyödynnetty aktiivisesti. Sovimme reflektiotyöpajassa, että tilojen varauksesta muistutellaan joka perjantai opettajien yhteisessä pedagogiikkapalaverissa. Päätimme myös, että tiloja kehitetään yhdessä eteenpäin. Mietimme niille lisää käyttömahdollisuuksia ja sisältöjä.

Työntekijät ovat huomanneet, että erilaisten materiaalien kokoaminen yhteen tilaan helpottaa työntekijöiden arkea, kun heidän ei tarvitse erikseen hakea tarvikkeita omiin tupiinsa. Tavarat ovat aina siellä, missä niiden oletetaankin olevan. Materiaalien keskittäminen vain yhteen tilaan sen sijaan, että hankkisimme jokaiseen ryhmään omat materiaalit, antaa mahdollisuuden hankkia päiväkotiin myös vähän harvinaisempia materiaaleja. Moduulien käyttö mahdollistaa useamman pienryhmän toimimisen sisätiloissa yhtä aikaa, kun käytössä on oman tuvan lisäksi koko päiväkoti.

Lapset ovat pitäneet toisten tuvissa vierailuista. Se on ollut heille myös jännittävää. Lasten ilo vierailuista ison päiväkodin eri ryhmissä, on ollut ihanaa seurattavaa. lasten antaman palautteen mukaan he kaipasivat enemmän leikkiaikaa teemahuoneissa. Nyt niissä keskityttiin lähinnä ohjattuun toimintaan.

Henkilökunnan tekemä yhteistyö on lisääntynyt kokeilun myötä. Yhteisopettajuus on myös lisääntynyt jonkinverran. Toiminnan suunnittelu yhdessä kollegan kanssa helpottaa arjen työmäärää. Reflektointityöpajassa 5.3. sovittiin yhteisopettajuutta kokeiltavan lisää vielä tämän kevään aikana. Sovimme, että jokainen opettaja suunnittelee ja vetää toimintaa myös muille pienryhmille oman ryhmänsä lisäksi omien vahvuuksiensa mukaan.

Reflektointityöpajassa päätettiin siis jatkaa kokeilua ja kehittää sitä eteenpäin. Kaikki kokemukset eivät olleet positiivisia, mutta juuri näiden kokemusten avulla voimme parantaa Aapin Mallia. Koronarajoitusten loppuessa voimme jatkaa Aapin mallin muokkaamista siten, että sekoitamme eri ryhmien lapsia keskenään. Tavoitteena on myös yhtenäistää päiväkotien eri ryhmien aikatauluja, jolloin saamme pidennettyä teemahuoneiden toiminta-aikaa ja lapset ehtisivät niissä myös leikkimäänkin. Aapin mallin mukana päiväkodin lapsista tulee pienin askelin koko päiväkodin yhteisiä lapsia ja päiväkodista meidän Aapi. Kokeilun jatkaminen ja kehittäminen on ehdottomasti hyvä juttu!
Liitteet
Liminka_VaKa_kehitysprojekti_19102020.pdf
Aapin moduulimalli.pptx
Reflektointityöpajan tulokset.pptx

Yhteyshenkilöt

Outi Leinonen
outi.leinonen@liminka.fi
päiväkodin johtaja
Aapin päiväkoti