14.9.2018
Hämeenkyrön Yhteiskoulu, Hämeenkyrö

The Day Before Tomorrow - yläkoulun monialaiset opinnot pelissä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluja järjestämään oppilaille vuosittain erilaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden suunnitteluun osallistuvat myös opiskelijat itse sekä heidän huoltajansa. Lukuvuonna 2018-2019 Hämeenkyrön Yhteiskoulun monialaiset opinnot tutustuttavat oppilaat ilmastotietoon, tulevaisuuden ympäristötaitoihin ja itsestä huolehtimisen taitoihin. Toiminnallinen ja pelillinen kokonaisuus rakentuu yli luokka-asteiden tapahtuvan ryhmä-, paja- ja pelityöskentelyn ympärille. Toiminnan koordinaattorina toimii äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Anna Uusiniitty.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on toisaalta herätellä oppilaita ilmastotekoihin ja toisaalta hillitä ilmastoahdistusta opettamalla arkisia tekoja, joilla ihan jokainen voi ilmastonmuutokseen vaikuttaa. Pelillisen toiminnan taustalla on usein tarina ja meidän pelissämme toiminta rakentuu fiktiivisen The Day After Tomorrow -elokuvan tarinalliselle jatkumolle. Koska kyseessä on katastrofielokuva, jossa ilmastonmuutos on jo tehnyt suuria tuhoja, haluttiin Yhteiskoulun pelissä pysyä päivässä ennen huomista ja pohtia tekoja, joiden avulla jokainen voi vaikuttaa tulevaan huomiseen. Työtapana digitaalinen oppimispeli on uuden opetussuunnitelman mukainen: se osallistaa oppilasta, ohjaa ongelmanratkaisuun ja yhteistoimintaan. Lisäksi peli opettaa ja kehittää tiedonhaku ja tvt-taitoja.
Ratkaisu
Työskentely ajoittuu neljään kokonaisuuteen

1) Aiheeseen virittäytyminen (2 oppituntia). Kaikki katsovat ilmastoaiheisen elokuvan ja tekevät BG/GE-opettajien siihen laatimat tehtävät.

2) Ryhmäytyminen ja pajoihin ilmoittautuminen (2 oppituntia)

3) Pajapäivä. Oppilaat osallistuvat ryhmissä kolmeen työpajaan, joissa perehdytään syvemmin teemaan ( 6 oppituntia).

4) Pelipäivä. Koko koulu pelaa The Day Before Tomorrow -peliä digitaalisella Seppo-alustalla. Pelissä kehitetään ryhmätyötaitoja, digitaitoja sekä opitaan uusia asioita ilmaston suojelemisesta sekä itsestä huolehtimisesta (6 oppituntia).
Tulokset
Oppilaiden lisäksi myös opettajat pääsevät harjoittelemaan ryhmätyötä ja digitaitoja kehitellessään työpajoja ja pelirasteja. Opettajat toimivat yli oppiainerajojen ja saavat arvokasta näkökulmaa oman asiantuntijaosaamisensa ulkopuolelta. Opettajien lisäksi yhteistyötä tehdään myös terveydenhoitajan, koulukuraattorin, nuorisotoimen, vanhempainyhdistyksen sekä koulun oppilaskunnan kanssa.

Yhteyshenkilöt

Anna Uusiniitty
anna.uusiniitty@hameenkyro.fi
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Hämeenkyrön Yhteiskoulu

Anna Uusiniitty
anna.uusiniitty@hameenkyro.fi
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Hämeenkyrön Yhteiskoulu