27.10.2016
Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa

Lean ammattikorkeakoulussa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Ammattikorkeakoulussa tärkein voimavara on henkilöstö, ja henkilöstön osaaminen. Rahoituksen ja toiminnan vaateiden tiukentuessa niin Laurean kuin muidenkin ammattikorkeakoulujen on löydettävä uusia keinoja kehittää toimintaansa niin, että asiakastyytyväisyys, laatu, ja tulokset paranevat, vaikka resurssit kapenevat.

Suuria paineita on siis tarkastella prosesseja uusista näkökulmista ja keskittyä sellaiseen tekemiseen, mikä oikeasti tuottaa arvoa. Henkilöstöllä pitäisi myös olla työssään iloa, innostusta, ja aikaa kehittämiselle, eikä pelkkiä vaateita juosta kovempaa. Tähän paradoksiin mielenkiintoista ratkaisua tarjoaa lean: tie resurssitehokkuusajattelusta virtaustehokkuuteen ja jatkuvien pienten parannusten logiikkaan vaikuttaa sellaiselta, mikä voi toimia myös korkeakoulussa.

Monet organisaatiot soveltavat jo leania toiminnassaan, ja useat näistä ovat myös Laurean kumppaneita ja asiakkaita. Laurean tärkeimmille toimijoille, opiskelijoille, lean on arvokasta osaamista.

Lean-koulutusta on jo opintosuunnitelmissa ja kun osaaminen lisääntyy henkilökunnan keskuudessa, tämä näkyy toimintana myös opiskelijarajapinnassa. Näin opiskelijat saavat lean osaamista kahta kautta. Valmistuneet opiskelijat pystyvät viemään mukanaan lean-ajattelua, -osaamista ja -toimintatapoja jälleen eteenpäin työelämään, ja kehittämään esimerkiksi SoTe-alueen toimintaa.
Ratkaisu
Isossa mittakaavassa toiminta käynnistyi, kun Laurean uuteen vuonna 2015 hyväksyttyyn strategiaan otettiin teemaksi Vastuullinen korkeakoulu – Operational Excellence yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi. Strategian systemaattinen jalkautus aloitettiin keväällä 2016 strategisten kehittämishankkeiden kautta. Näistä yksi on LeanLaurea-hanke.

Strategisilla hankkeilla on johtoryhmässä vastuuhenkilöt ja siten jatkuva tuki hankkeelle. Esimerkiksi LeanLaurea-hankkeesta vastaa TKI-vararehtori. Leanissä asiakaslähtöinen ajattelu on yksi perusperiaatteista. LeanLaurea-hankkeen ohjausryhmässä on mukana mm. lean-asiantuntijoita kumppaniorganisaatioista. Kumppaniorganisaatioiden edustuksella varmistetaan asiakasorientoitunut suunta.

Maaliskuussa 2016 Laurean johtoryhmä kävi läpi lean-koulutuksen. Loppukeväästä ja kesän alussa koulutettiin esimiehet ja muu johto. Koulutuksen jälkeen tehtiin ensimmäiset soveltamiset mm. visualisoinnilla, 5S:llä ja yksinkertaistamalla hallintoprosesseja. Uusi lukuvuosi avattiin koko henkilöstölle esittelyllä leaniin, ja elo-syyskuussa 2016 lean-koulutusta tarjottiin laajasti koko henkilöstölle. Valmennuksissa on käytetty apuna ulkopuolista asiantuntijaa yhtenäisen laadun varmistamiseksi.

Nyt tavoitteena on ottaa leania käyttöön Laurean kaikessa toiminnan kehittämisessä ja kehittämisen johtamisessa. Lean-ongelmanratkaisun ja menetelmien käytön tueksi valmennetaan Kaizen Championeja, jotka ovat joukko eri kampuksilla erilaisissa tehtävissä toimivia henkilöstön jäseniä. Lean-työkalujen ja menetelmien, kuten visuaalisen johtamisen taulun, A3:n, arvovirtakuvauksen, 5S:n ja kalanruotokaavion käyttöä harjoitellaan eri prosesseissa ja toiminnoissa, ja Laureassa on käytössä mm. oma versio PDCA/A3-työkalusta.

Lean-ajattelun käyttöönottoa on tukenut myös Laurean tilojen uudistaminen monikäyttötiloksi. Näin on saavutettu nopeampaa tiedonkulkua ja mahdollisuus esimerkiksi visualisoinnin hyödyntämiselle on noussut toiselle tasolle.
Tulokset
Tähän mennessä suurin muutos on tapahtunut koko henkilöstön tiedostamisen tasolla koulutusten kautta. On luotu yhteistä kieltä jatkuvaan parantamiseen ja vakioitu tiettyjä työkaluja. Useita selkeitä pieniä parannuksia on tehty. Näiden avulla voi jo osoittaa, että pystymme säästämään työaikaa, rahaa, vaivaa ja välttämään turhaa stressiä.

Lean on myös tehnyt näkyväksi sen, kuinka helposti teemme jokainen kiireessä omaa työtämme osana jotain isompaa prosesseissa, kyseenalaistamatta, totutulla ja sovitulla tavalla, vaikka koko prosessin voisi ehkä jo tehdä jotenkin paremmin. Vaikka Laureassa on aina tehty kehittämistyötä ja jatkuvan kehittämisen PDCA-kehä on ollut laatutyömme kulmakivenä jo vuosia, olemme vakuuttuneita, että nyt leanin avulla saamme jatkuvan parantamisen jokaisen arkeen yhteisillä toimintatavoilla.

Yhteyshenkilöt


elina.flemming@laurea.fiKyösti Väkeväinen
kyosti.vakevainen@laurea.fi
vararehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu