16.3.2016
Porin kesäyliopisto, Pori

Porin kesäyliopisto kaupungin henkilöstön täydennyskoulutuksen tuottajaksi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Poriin perustettiin uusi kesäyliopisto vuonna 2014 osaksi Porin kaupunkikonsernia. Kesäyliopisto on täysin kaupungin ylläpitämä koulutusorganisaatio. Samaan aikaan kaupungin henkilöstöpalveluissa tapahtui henkilövaihdoksia. Tässä kohdin nähtiin mahdollisuus henkilöstökoulutuksen uudelleenorganisointiin, koska kesäyliopistossa oli osaamisresurssia myös koulutuksen toteuttamiseen. Vastuu koulutuksen järjestämisestä päätettiin siirtää kesäyliopistolle. Laajemmin nähtiin, että henkilöstökoulutukset voitaisiin yhdistää kesäyliopiston muuhun koulutustarjontaan.
Ratkaisu
Porin kaupungin kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto teki asiasta päätöksen toukokuussa 2015. Suunnittelutyössä olivat mukana kesäyliopiston, henkilöstöpalvelujen ja sivistyskeskuksen edustajat. Syksystä 2015 toiminta käynnistyi. Koulutusyhdyshenkilöt sitoutettiin muutokseen ja kaikkien hallintokuntien edustajat tavattiin. Tapaamisissa tuotiin esiin uusi toimintamalli ja kartoitettiin hallintokuntien koulutustarpeita. Ajatus oli myös tehdä toimijat tutuiksi, jolloin olisi heti selvää keneen ottaa koulutusasioissa yhteyttä. Kesäyliopistosta haluttiin antaa kuva helposti lähestyttävänä organisaationa. Koulutussuunnittelun lähtökohdaksi vakiintui hallintokuntien valmistamat vuotuiset koulutussuunnitelmat. Porin kaupungin työntekijöille tarjotaan ajantasaista ja työelämälähtöistä täydennyskoulutusta, joka pohjaa kaupungin henkilöstöstrategiaan sekä hallintokuntien koulutussuunnitelmiin. Kesäyliopisto suunnittelee Porissa ammatillisen täydennyskoulutuksen. Kaupungin IT-palvelut jatkavat IT-koulutusten tuottamista ja henkilöstöpalvelut vastaavat erityyppisistä infotilaisuuksista. Muutoksen myötä henkilöstökoulutukset muuttuivat maksullisiksi hallintokunnille. Perustamisen yhteydessä kesäyliopisto ei saanut määrärahaa erikseen koulutusten tuottamiseen, joten syntyvät kulut peritään koulutusmaksuina. Laki vapaasta sivistystyöstä kieltää kuitenkin voiton tavoittelun, joten maksut koostuvat kouluttajaan liittyvistä kuluista sekä hallinnon kulusta. Hinnat ovat näin ollen maltilliset. Vastuu koulutuksiin osallistumisesta onkin hallintokunnilla. Kaupungin henkilöstölle suunnatut koulutukset ovat valtaosin avoimia, mikä tarkoittaa sitä, että muutkin tulijat ovat niihin tervetulleita. Pori on talousalueen keskus. Se mikä koetaan Porissa tärkeänä teemana, on usein sitä myös naapurikunnissa.
Tulokset
Uusi toimintamalli on vielä tuore ja suunnitteluprosessia kehitetään paraikaa, mutta myönteisiä piirteitä on jo havaittavissa. Yhteydenpito hallintokuntiin on lisääntynyt ja koulutustarjonta on monipuolistunut. Tapaamiset koulutusyhdyshenkilöiden kanssa ovat säännöllisiä. Hallintokunnat ovat sisäistäneet muutoksen hyvin ja ottavat aktiivisesti kesäyliopistoon päin myös yhteyttä. Suunnitelmissa on väläytelty keskitettyä täydennyskoulutuslaitosta Poriin. Kesäyliopisto voisi toimia katto-organisaationa, jonka brändin alle sijoittuisivat muut toiminnot (esimerkiksi em. IT-koulutukset, opettajien täydennyskoulutus, joka nyt on Osaava Satakunta -hankkeen koordinoimaa, ym.). Tämä tullee palvelemaan paremmin myös kaupungin suunniteltua organisaatiouudistusta.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Tiina Pakkasela
tiina.pakkasela@pori.fi
Koulutussuunnittelija
Porin kesäyliopisto