8.1.2016
Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori

Lapsikeskeisen työn kehittäminen aikuisille suunnatussa erikoissairaanhoidossa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteena on lisätä lapsikeskeisyyttä potilastyössä ja systematisoida lapsiomaisten huomioimista, kun vanhempi on pitkäaikaisesti / vakavasti sairas. Tutkimusten mukaan esim. syöpää sairastavien sekä neurologisista ja psyykkisistä häiriöistä kärsivien vanhempien lapset jäävät ilman riittävää tukea. Terveydenhuoltolaki 70 § edellyttää potilaiden lasten huomioimista.
Ratkaisu
Preventiivisen työn menetelmäksi valikoitui näyttöön perustuva Lapset puheeksi – menetelmä, joka on osa Toimiva lapsi&perhe –työtä. Sairaanhoitopiirin ja kuntien toimijoita koulutettiin Lapset puheeksi – kouluttajiksi ja menetelmäosaajiksi sekä menetelmää implementoitiin hankkeen toimesta. Lapset puheeksi – menetelmä on kaksiportainen, vanhemmuuden tukemiseen kehitetty työtapa, joka perustuu tutkittuun tietoon lasta suojaavista tekijöistä. Menetelmä sopii sekä erikoissairaanhoidon, peruspalveluiden että kolmannen sektorin käyttöön. Lapset puheeksi –keskustelua voidaan hyödyntää asiakastapaamisissa aina, kun potilaalla on alaikäisiä lapsia. Keskustelun tarkoituksena on kartoittaa lapsen elämää eri suunnilta ja pohtia lapsen pärjäämistä yhdessä vanhemman kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiirin onkologian pilottiosastoilla potilaalle, jolla on alaikäisiä lapsia, tarjotaan aina Lapset puheeksi – keskustelua. Koko henkilökunta on saanut perustiedot menetelmästä ja jakaa esitettä potilaille. Esitteen avulla potilaalla on mahdollisuus tutustua asiaan etukäteen. Keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja se käydään aina koulutuksen saaneen henkilön kanssa. Jos perhe tarvitsee lisätukea arkeensa, neuvonpidon valmistelussa mukaan tulee sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja. Ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin 30 henkilöä LP-keskusteluosaajiksi sekä 4 LP-kouluttajiksi. Toinen koulutusvaihe käynnistyy tammikuussa 2016, kun menetelmän käyttö leviää muille osastoille. Menetelmäkoulutus kestää 2 päivää ja kouluttajakoulutus 8 päivää.
Tulokset
Uudenlainen toimintatapa huomioi entistä paremmin sen, että potilas on myös vanhempi, jolla on lapsia ja perhe. Lasten tilanne nostetaan esiin muuttuneessa elämäntilanteessa. Vanhemmat pitävät tärkeänä lasten huomioimista erikoissairaanhoidossa ja saavat keskustelusta rohkeutta puhua lastensa kanssa sairaudestaan. Henkilökunta on saanut työkalun vanhemmuuden tukemiseen ja potilaat saavat tietoa lasta suojaavista tekijöistä. Henkilökunnan kokemuksia menetelmästä kartoitetaan alkuvuonna toteutettavalla kyselyllä, jotta saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Alustavien tietojen mukaan pilottiosastojen henkilökunta on kokenut Lapset puheeksi – menetelmän käytön erittäin tärkeäksi ja toimivaksi tavaksi lisätä lapsikeskeisyyttä erikoissairaanhoidossa. Vaikka henkilökunta on aiemminkin jutellut potilaan kanssa lapsista, tuo LP-menetelmä konkreettisen ja selkeän työkalun tähän. Lisäksi lasten huomioiminen on nyt systemaattisempaa. Myös LP-esitteen käyttöä on pidetty hyvänä ratkaisuna, koska esite on tehty huolella ja siihen on kerätty tietoa siitä, mitkä tekijät suojaavat lasta perheen muuttuneessa tilanteessa. On todettu, että jo esitteen antaminen potilaille voi helpottaa potilaan huolta lapsista. Menetelmä on jalkautunut sairaanhoitopiirissä usealle osastolle sekä kuntien palveluihin, ja leviää edelleen.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Henna Kyhä
henna.kyha@satshp.fi
Projektipäällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pois syrjästä -hanke