24.3.2016
Satakunnan kunnat, Pori

Etsivä kehitysvammaistyö -työskentelymalli

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kaste-rahoitteisessa Yhteisvoimin kotona -hankkeessa kartoitettiin ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset Satakunnassa, ja selvitettiin heidän palveluitaan ja avuntarpeitaan vanhempien ikääntyessä. Ajatuksena oli, että perheen kartoitus sekä heidän palvelutarpeen arviointi sekä muu palveluiden toteutuminen tehdään yhteistyössä sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon kanssa, jolloin voidaan samalla sopia eri tahojen vastuista asiakkaan kanssa.
Ratkaisu
Perheiden kartoittaminen ja määrän selvittäminen toteutettiin tekemällä kartoituskysely kuntien sosiaalitoimen vammaispalveluista vastaaville sosiaalityöntekijöille ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueen sosiaalityöntekijöille. Kyselyn tavoitteena oli saada selville perheistä ne, jotka ovat sosiaalihuollon palveluiden piirissä. Lisäksi perheitä kartoitettiin kuntien kotihoidon, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon vastaavien työntekijöiden, Satakunnan kehitysvammaisten tukipiiri ry:n ja seurakuntien perhetyöntekijöiden kautta. Näiden kyselyjen tarkoituksena oli selvittää perheet, jotka tiedetään, mutta jotka eivät kuulu sosiaalihuollon palvelujen piiriin. Perheet rajattiin vanhempien iän mukaan. Kartoitukseen valittiin perheet, joissa vanhemmat ovat 75-vuotiaita tai vanhempia. Rajaukseen sopiville perheille lähti kuntien kautta haastattelukutsu. Haastatteluun suostuneet perheet haastateltiin, ja haastattelujen pohjalta koostettiin raportti. Kartoituksen aikana syntyi ajatus muodostaa ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten palveluihin ohjautumiseen etsivä kehitysvammaistyö -työskentelymalli. Mallin tavoitteena on, että kunnilla olisi mahdollisuus järjestää tarpeenmukaisia ja oikein ajoitettuja tukitoimia sekä ennaltaehkäistä negatiivisia seurannaisvaikutuksia. Myös perheiden tietoisuus tuista ja palveluista lisääntyisi. Mallissa edetään seuraavanlaisesti: 1. Kartoitus Kunnissa/ yhteistoiminta-alueilla sosiaalityöntekijä/ -ohjaaja kartoittaa alueen perheet määrätyin väliajoin. Tällöin tarkistetaan, että perheen tiedot pitävät paikkansa, kehitysvammaisella on palvelusuunnitelma voimassa ja milloin on päivitys. 2. Yhteydenotto Kartoituksen jälkeen työntekijä on yhteydessä perheeseen ja sopii palvelusuunnitelman teko/ päivitysajan. Palvelusuunnitelman teko/ päivittäminen tapahtuu kotikäynnin yhteydessä. 3. Kotikäynti/ palvelusuunnitelman päivittäminen/ teko Päivitetään/ tehdään yhteistyössä perheen kanssa palvelusuunnitelma. Kun päivitys tapahtuu yhdessä perheen ja kehitysvammaisen kanssa, niin on yhdessä asiakasta kuunnellen ja huomioiden luotu heille hyvä tuki ja suunnitelma tulevaisuuden varalle. Kotikäynnillä työntekijä näkee perheen asuinympäristön ja perheelle taas tulee heidän asioistaan vastaava työntekijä tutuksi. Palvelusuunnitelman tekoon voidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti pyytää ulkopuolinen asiantuntija. Palvelusuunnitelman jaosta sovitaan perheen kanssa, jotta saadaan tietoa kehitysvammaisen kohdalla tehdyistä suunnitelmista myös vanhempien luona vierailevalle kotihoidolle. Lisäksi sovitaan yhdessä perheen kanssa seuraava suunnitelman päivitysaika.
Tulokset
Etsivä kehitysvammaistyö –työskentelymallin luomiseen osallistuivat laajasti Satakunnan kuntien sosiaalitoimien kehitysvammapuolen henkilöstö sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijät ja johto. Mallin kautta perheillä ja kehitysvammaisilla on paremmat tiedot omista oikeuksistaan, palveluistaan sekä tuistaan ja mahdollisuus osallistua oman elämänsä suunnitteluun. Kunnilla on tiedossa ikääntyvät perheet, joissa asuu kehitysvammainen kotona. Perheille on tehty palvelusuunnitelma, sekä on pystytty ennakoimaan ja tarjoamaan oikea-aikaisia palveluita. Palvelusuunnitelman mukaisesti jokaisen kotona asuvan kehitysvammaisen tulevaisuutta ja mahdollista jatkoasumista on mietitty, kun kotona asuminen ei enää onnistu. Mallia pilotoidaan vielä ja tavoitteena on, että malli juurtuu kuntiin. Se lisää yhteistyötä kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla eri toimijoiden kesken. Mallia pilotoineet työntekijät ovat kokeneet sen hyväksi työvälineeksi, joka tuo heille enemmän tietoa perheistä ja niiden tilanteista. Malli on herättänyt työntekijät siihen, että enemmän pitäisi tehdä kotikäyntejä ja tuoda itseään tutuksi kyseisille ikäperheille.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Niko Vahala
niko.vahala@satshp.fi
Projektisuunnittelija
Satakunnan sairaanhoitopiiri