Vaikeat tilanteet haltuun

Mielenterveysasiakkaalla voi olla tavallista vaikeampia päiviä. Kiireen keskellä se tuo henkilöstölle lisähaasteita. Silti asiakas pitää kohdata arvostaen ja siten, että ammattilainen saa ohjattua tilanteen haluttuun suuntaan.

Lappeenrannassa toimintakeskus Veturin Kunteko-sparrauksessa pohdittiin, millä keinoin vaikeista tilanteista selvitään ja kuinka työssä jaksamisesta pidetään huolta.

Sparrauksen toinen päivä on alkanut keskustelulla tiedonkulusta ja työnjaosta. Tiiminvastaava Jenna Vertanen kertoo, että tarkoituksena on parantaa vuorovaikutustaitoja niin tiimin sisällä kuin asiakkaita kohdatessa.

– Työmme on vaativaa vuorovaikutustyötä. Lähdimme hakemaan konkreettisia neuvoja. Vuorovaikutustilanteet voivat monesti olla kuormittavia ja hankalia.

Veturi on yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiden toimintakeskus päihdeongelmaisille, mielenterveysasiakkaille ja muille psykososiaalista tukea tarvitseville. Veturi kuuluu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin Eksoteen.


Tiiminvastaava Jenna Vertanen kertoo, että Veturissa haluttiin sparrausta vuorovaikutustaitoihin. – Vuorovaikutustilanteet voivat monesti olla kuormittavia ja hankalia.

Eksote aloitti Parantaa jatkuvasti -Lean-projektin viime vuonna. Kuntekon tarjoamaan sparraukseen osallistuu koko henkilöstö. Veturissa omat haasteensa tuovat henkilöstön vaihtuminen, toiminta kahdessa eri paikassa sekä moniammatillinen työyhteisö. 17 hengen yhteisössä on edustettuna miltei kymmenkunta eri ammattia mm. toimintaterapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia.

Yhteinen kieli lisää luottamusta

Askarteluohjaajat, toimintaterapeutit, psykofyysiset terapeutit, sairaanhoitajat, sosionomit ja mielenterveyshoitaja pohtivat, kuinka tieto saataisiin tehokkaimmin perille.

EASEL Trainingin kouluttajan Mari Louhi-Lehtiön mukaan moniammatillisessa yhteisössä saattaa toisinaan tuntua, ettei ole yhteistä suuntaa eikä yhteistä kieltä.

– Jollei ole yhteistä kieltä, puhutaan helposti eri asioista.

Louhi-Lehtiö tähdentää, että hyvä vuorovaikutuskulttuuri pitää tietoisesti rakentaa päivittämällä tietopohjaa ja luomalla yhteistä kieltä.

– Luottamuksen luominen vie aikansa.

Kun kaikilla on tieto toistensa ammateista ja tehtävistä, oikea tieto saadaan perille oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Kouluttaja kehottaa osallistujia kirjoittamaan kaikki tehtävänsä ja vastuualueensa post it -lapuille. Kenenkään tehtävät eivät mahdu yhdelle A5:lle, vaan lapuista kertyy pitkiä listoja.

– Kun katsoo työlistaa, en jaksa syyllistyä, toteaa yksi osallistujista.


Mari Louhi-Lehtiö käy henkilökunnan kanssa läpi haasteellisia tilanteita. - Epäluottamus on motivaation ja tuottavuuden este, hän muistuttaa.

Ammatillisuus esiin

Louhi-Lehtiö haastaa osallistujat pohtimaan, ollaanko Suomessa liian vaatimattomia omasta osaamisesta vai miksi ammatillisuutta väheksytään.

– Heikossa vuorovaikutuskulttuurissa varotaan tuomasta omaa ammatillisuutta esiin, osin erottautumisen pelossa. Alisuoriudutaan. Ihmiset uskaltavat tuoda osaamisensa ja ammatillisuutensa esille, kun arvopohja, kieli ja toimintatavat ovat yhteiset.

Edellisenä päivänä sparrattavat ovat laatineet yhdessä työpaikan arvopohjakartan ja pohtineet, mikä merkitys arvoilla on asiakkaille. Nyt käydään läpi työyhteisön toimintatapoja ja käytäntöjä. Huomataan, että monet työnhallinnan keinoista, kuten vuosikello tai kehityskeskustelut, ovat olleet käytössä, mutta unohtuneet kiireen keskellä.

– Meillä hyvät keinot ovat jääneet vähän unholaan, kun kukaan ei kanna niistä vastuuta. Varmaan otamme käyttöön uuden tavan pitää case-tiimit, joissa keskustellaan moniammatillisesti, mitä minkäkin asiakkaan kanssa kannattaisi tehdä. Saimme vinkkejä, kuinka vastuunjako onnistuu, toimintaterapeutti Maiju Taskula kertoo.

Myös erilaisia keinoja vaikeiden tilanteiden hallitsemiseksi käytiin läpi.

– Kaikilla nousee myös negatiivisia tunteita. Niitä pitää osata käsitellä siten, etteivät ne tule työn vuorovaikutustilanteisiin mukaan. Ammatillisuus on säilytettävä. Pitää opetella huomaamaan, onko itsellä oppimis- vai stressimoodi päällä.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Petra Hynynen harmittelee, että tämän tyyppiselle keskustelulle on liian vähän aikaa ja paikkoja.

– Koko ajan tulee omia asiakastapauksia ja ryhmätilanteita mieleen.


Osallistujat kirjoittivat listan kaikista työtehtävistään, jotta jokainen ymmärtäisi myös toisten tehtäviä. Petra Hynynen toivoi, että vastaavalle keskustelulle varattaisiin aikaa myöhemminkin.

Hynynen sanoo oivaltaneensa, kuinka suuressa roolissa vuorovaikutus- ja toimintakulttuuri ovat. Hyvä vuorovaikutuskulttuuri kohentaa toimintakulttuuria, ja päinvastoin.

– On tärkeää tunnistaa syyt, miksi minä toimin näin ja voinko mahdollisesti toimia jotenkin muuten, eli olla rakentavampi. Pitää ymmärtää, miksi joku asiakas herättää itsessä tietynlaisia tunteita.

Hyvässä työyhteisössä sekä työkavereita että asiakkaita kohdellaan Hynysen mukaan samoin periaattein, kunnioittavasti.

– Kun samoja vuorovaikutuskeinoja soveltaa sekä asiakkaisiin että työyhteisöön, tulee aika hyvä.

Vaikeista asioista pitäisi Hynysen mielestä rohjeta keskustella avoimesti, eikä viedä ongelmia netin keskustelufoorumeille.

– Ihmisillä on erilaisia tapoja toimia ongelmatilanteissa, mutta parasta on selvittää ongelma saman tien puhumalla. Sanoo aluksi vaikka, että tästä jäi minulle outo olo.

Apua vaikeisiin tilanteisiin

Toimintakeskuksen henkilöstö on huolissaan jaksamisesta, riittämättömyyden tunne kuormittaa. Kukaan ei halua tehdä työtään huonosti.

Jotta vaativat asiakastilanteet voitaisiin vastaisuudessa hoitaa mahdollisimman sujuvasti, työntekijät ovat voineet etukäteen pyytää Louhi-Lehtiöltä konsultaatiota tiettyjä tilanteita varten. Keskustelu käydään kaikkien kuullen, jotta mahdollisimman moni hyötyy tilanteesta.

Teksti ja kuvat: Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu

Lappeenrannassa toimintakeskus Veturin koko henkilöstö osallistui KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelman tarjoamaan sparraukseen. Sparraus on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävää maksutonta ohjausta. Lisätietoa Kuntekon palveluista ohjelman sivuilta.